Translate site

Translate

Meny

Brastad

Pågående detaljplaner

Brastad centrum

Nuläge

Denna plan är i nuläget vilande och det finns ingen tidsplan när den kommer återupptas.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till planprogram för Brastad Centrum, upprättat 2013-11-04. Syftet med programmet är att stärka Brastad som centralort och mötesplats för de norra kommundelarna. Länkar till programhandlingen går att finna till höger i bild.

Programmet för Brastad centrum var ute på programsamråd under perioden 2013-11-08 – 2013-12-20. Programsamrådsredogörelsen (alla synpunkter som inkom under programsamrådstiden) är dock godkänd. I den finns även ett upplägg med vad som behöver förbättras och läggas till i det fortsatta arbetet.

Ett samrådsmöte hölls i Brastad Folkets Hus den 21/11 2013. Ett 30-tal personer medverkade och framförde sina synpunkter på förslaget. En kort sammanfattning går att finna till höger.

Brastad centrum finns även på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där finns det möjlighet att direkt lämna synpunkter och idéer.

Planhandlingar

Holländaröd 1:63

Nuläge

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande hos kommunen. Det är upp till exploatören att antingen avbryta planarbetet eller komma överens med de som innefattas av förordnandet enligt 113§ om ett sätt att gå vidare.

Bakgrund

På förfrågan av ägaren för Holländaröd 1:63 har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med L I Knutsson arkitektkontor tagit fram ett detaljplaneförslag för Del av Holländaröd 1:63 m.fl, Brastad, Lysekils kommun.

Syftet med detaljplanen är att komplettera den befintliga bebyggelsen, som i huvudsak är av äldre datum, med åtta nya tomter för friliggande hus. Ett ytterligare syfte som tillkommit under planarbetets gång är att ge de befintliga fastigheterna inom den gällande byggnadsplanen utökade byggrätter. Den nya planen innebar även att en ansökan om upphävande av förordningen 113§ Bygglagen skickades till länsstyrelsen. Information om detta förordnandet hittar ni längst ner.

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 12 december 2012 till 8 februari 2013.

Planhandlingar

 

Tuntorp 4:156

Nuläge

Enligt delegationsbeslut 2020-11-05, enligt 5 kap 18 § PBL (2010:900), så skickas detaljplanen ut på granskning mellan 2020-12-02 till och med 2021-01-15. Nu kan man lämna ett yttrande under granskningsperioden.

Fastighetsägare som har hyresgäster ombeds underrätta dessa om planförslaget, då de inte får något eget meddelande om planarbetet.

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget?

Eventuella synpunkter på planförslaget önskar vi få skriftligt via mail eller undertecknat brev via post senast 2021-01-15. Vi ber er att formulera er tydligt och kortfattat, gärna i punktform.

Skriv i yttrandet att det gäller detaljplanen för Tuntorp 4:156, diarienummer B 2019-455 samt ert namn och fastighetsbeteckning. Synpunkterna skickas till en av följande adresser: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil eller e-post: planochbygg@lysekil.se

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planhandlingarna finns tillängliga på hemsidan men också i Kommunhuset. På grund av rådande omständigheter med covid-19, ber vi er kontakta oss via mail eller telefon för att ta del av handlingarna.

Till planhandlingarna hör plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning. Plankartan som är det juriskt bindande dokumentet som styr exploateringen, Illustrationskartan ska underlätta förståelsen för plankartan. Planbeskrivningen förklarar varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningen.

Ytterliga upplysningar om planarbetet kan lämnas av Fredrik Jonasson, tel 0523 - 61 33 69, e-post: fredrik.jonasson@lysekil.se

Bakgrund

Ansökan om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-04 för fastigheten Tuntorp 4:156 från Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.

Fastigheten innehåller idag 40 st lägenheter för vård- och omsorg (särskilt boende) Fastighetsägaren har ambitionen att skapa fler bostäder genom att ersätta befintlig byggnad i det sydvästra hörnet av fastigheten med ett nytt hus i sex våningar som ska innehålla 30 trygghetslägenheter. Tanken är länka samman de nya huset med Stångenäshemmet och trygghetslägenheterna på Bagarvägen. Det finns 14 st trygghetsbostäder i nuläget.

Planansökan blev beviljad i Byggnadsnämnden 2018-11-28 § 175.


Planhandlingar

Utredningar