Translate site

Translate

Meny

Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad.

Registret innehåller också information om adresser, byggnader och fastighetstaxering. Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljning.

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, kommanula lantmäterimyndigheter, skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med information så att registret är uppdaterat.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Information om vem som bor i lägenheten finns inte i registret.

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter om landets bostäder, uppgifter såsom bl. a. boarea, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori och ev. lägenhetsnummer.

Med hjälp av registret kan man ta fram statistik över bostäder och hushåll för att till exempel beskriva byggandet i landet, förändringar i bostadsbeståndet samt för samhällsplanering och forskning.

Registret ägs av Lantmäteriet, men ajourhålls av landets kommuner. Läs mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriets hemsida.

Adress och namnsättning

Det är kommunens ansvar att sköta adressättning. I Lysekils kommun är det avdelningen för plan och bygg inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som registrerar adresser. Kontakta oss om du saknar adress eller har frågor om befintliga adresser.

När nya områden ska bebyggas kan det i vissa fall behövas nya gatunamn. Förslag på gatunamn i Lysekils kommun bereds av kulturchefen och beslutas av Utbildningsnämnande. God ortsnamnsed ska iakttas. Förslag på namnsättning på ny gata kan komma från tjänsteman, medborgare, politiker etc. Det nya namnet registreras av avdelningen för plan och bygg på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad på samma adress, exempelvis i ett flerbostadshus, ska varje bostadslägenhet ha ett för adressen unikt nummer.

Numret sätts enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Lägenhetsnumret ska anges med fyra siffror, t.ex. 1001. De två första siffrorna anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.

De flesta småhus, men också flerbostadshus där varje lägenhet har en egen adress, behöver inget lägenhetsnummer.

Förslag till numrering lämnas av fastighetsägaren och beslutas/registreras av kommunen. Fastighetsägaren ska också lämna uppgifter om boarea, antal rum, kökstyp och ifall det finns tillgång till gemensamt kök samt om det är någon form av specialbostad.

Fastighetsägaren är skyldig att informera de boende om beslutade lägenhetsnummer samt anslå numren i byggnaden.

Läs mer om lägenhetsnummer på Lantmäteriets hemsida.

Frågor om lägenhetsnummer

Har du som boende frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.

Har du som fastighetsägare frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta den kommunen som fastigheten ligger i.

Behöver du som fastighetsägare ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta den kommunen som fastigheten ligger i.

Fastighetsägare rapporterar, kommunen registrerar

Rapporteringen till lägenhetsregistret ska i huvudsak göras i samband med hantering av bygglov.

Flerbostadshus

Om man är ägare av ett flerbostadshus är man skyldig att lämna uppgifter till kommunen om man utför ändringar som medför att:

  • Antalet bostadslägenheter ändras
  • Boarealen ändras
  • Antalet rum ändras
  • Kökstyp ändras
  • Bostadskategori ändras

Småhus

Ägare till småhus som villor och radhus behöver bara lämna uppgift om bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Vid nybyggnation av småhus ska boarean registreras i lägenhetsregistret.

När kommunen tagit del av informationen kan uppdatering av lägenhetsregistret ske.

Så här rapporterar du

Kontakta Plan- och Byggavdelningen för att rapportera nya eller ändrade förhållanden när det gäller flerbostadshus, specialbostäder, småhus eller fritidshus.

Du når oss via kontaktcenter på telefon 0523-61 30 00 eller via vår e-post planochbygg@lysekil.se.