Meny

Dela sidan på sociala medier

Värmepump

Värmepumpar är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det kan dock finnas risk för skador på miljön, och därför ska installation av värmepump anmälas till miljöavdelningen.

Anmälan om installation av värmepump

För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att anmälan görs till miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Tillstånd kan krävas på vissa platser t.ex. vattenskyddsområden.

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Ärendet behandlas vanligtvis på en till sex veckor efter det att en fullständig anmälan inkommit. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan eller ansökan.

På grund av hög arbetsbelastning är det just nu tyvärr längre handläggningstid än vanligt vid anmälan om värmepumpsinstallation

Varför miljökrav?

I en jordvärmeanläggning används flytande kemikalier. Eftersom jordvärmeslingan ligger i marken finns en viss föroreningsrisk om läckage skulle uppstå. Vid stora läckage med miljö- och hälsofarliga produkter kan följderna bli allvarliga med bl a förorenade brunnar, grund- eller ytvatten.

Rätt anläggning

Man måste vara noga med var man placerar anläggningen. Följande bör man ta hänsyn till vid placering av sin anläggning;

  • Energibrunnar bör, ur värmeutvinningssynpunkt, inte placeras närmare varandra än 20 meter därför bör energibrunn placeras 10 m från tomtgräns, för att inte begränsa grannars möjlighet till värmeutvinning.
  • Skydd av dricksvattenbrunnar. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) rekommenderar att avståndet mellan energibrunn och enskild dricksvattentäkt uppgår till minst 30 meter om vattentäkten är borrad och 20 meter om vattentäkten är grävd.
  • Energibrunnen och jordvärmeslingorna bör placeras nedströms dricksvattentäkten.
  • Strandskyddsbestämmelser (generellt 100 m längs större vattendrag och sjöar).
  • Kulturminnesskydd (fornminnen och liknande).
  • Naturvårdsintressen (skydd av djur och värdefulla naturmiljöer).
  • Placering enskild avloppsanläggning, dräneringsledningar, kablar och vatten- och avloppsledningar.