Meny

Riva, rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov, däremot ska du göra en rivningsanmälan.

Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället för att ansöka om rivningslov. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov, kontakta oss på bygglovenheten.

Vilka handlingar krävs?

  • Ansökan om rivningslov görs skriftligt på blanketten bygglovsansökan.
  • Rivningsplan

Hur länge gäller rivningslov?

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om rivningslov samt startbesked. Vänd dig till oss på bygglovenheten om du vill veta hur avgiften blir.