Meny

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Lysekil har en vacker kulturmiljö som vi alla värnar om. Byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt intresse får inte förvanskas, de ska underhållas och eventuella ändringar av dessa ska ske varsamt.

Detta gäller generellt, alltså även för hus som inte är kulturmärkta. Ta därför alltid kontakt med kommunen innan du gör några åtgärder om du misstänker att ditt hus kan vara speciellt.

Q-märkning och K-märkning

En byggnad eller miljö som är skyddad i en detaljplan kan få beteckningen "q". Därför talar man ibland om "q-märkta" byggnader. Bestämmelserna kan handla om att byggnaden inte får rivas eller att byggnaden inte får ändras på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet minskar.

Andra byggnader kan bli märkta med "k" i detaljplanen och det innebär att man ska vara särskilt varsam vid ändringar och ombyggnader.

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Det gäller både utvändiga och invändiga ändringar och oavsett om bygglov krävs eller ej.

Byggherren har ansvar för att beakta byggnadens förutsättningar

Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra, men de ändringar som görs ska beakta byggnadens förutsättningar. Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bland annat om varsamhetskraven tillgodosetts.

Bohusläns museum är remissinstans

I Lysekil använder vi Bohusläns museum som remissinstans när vi handlägger bygglovsärenden i kulturområden, till exempel i områden som "gamla" Grundsund, Fiskebäckskil med mera.