Meny

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga nytt, bygga till eller sätta upp plank eller mur behöver du bygglov. Ska du riva, schakta eller fylla på jord behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

Går du i bygglovstankar och inte vet om du behöver bygglov eller inte är du välkommen att kontakta bygglovenheten för information och vägledning.

Bygglovsguiden

Guiden innehåller förklaringar till det mesta som du som bygglovssökande kommer i kontakt med och bör veta. Guiden fungerar som ett uppslagsverk. I handboken kan du söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. Här finns också detaljerad information om vad lagtexten säger, rättsfall mm.

Nyhet från 1 mars 2020

Större komplementbostadshus 30,0 m2

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska ökas från 25,0 till 30,0 m2. Utökningen till 30,0 m2 gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

För komplementbostadshus ska en anmälan skickas in till kommunen. Förutom själva anmälan ska även en måttsatt situationsplan,  plan- och fasadritningar bifogas samt  kontrollansvarig redovisas.

För att få slutbesked för ett komplementbostadshus måste den ifyllda och undertecknade kontrollplanen skickas in. Tas en byggnad i bruk utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.

"Attefallshus" ex garage, gäststuga, förråd omfattas inte av de nya reglerna, utan har även fortsättningsvis en största byggnadsarea på 25 m2.

Nyhet från 1 juli 2019

Altan, uteplats, mur/plank och skärmtak

Du som har ett en- eller tvåbostadshus behöver i vissa fall inte bygglov när du ska:

  • Bygga en altan.
  • Med mur/plank anordna en skyddad uteplats.
  • Uppföra ett skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré.

Från och med den 1 juli 2019 är också altaner upp till en höjd av 1,8 meter över underliggande mark undantagna från bygglovsplikt, om de uppfyller följande kriterier:

  • De måste byggas vid ett en- eller tvåbostadshus, eller vid ett till sådant hus tillhörande komplementbostadshus.
  • De får högst sträcka sig 3,6 meter ut från fasaden på huset.
  • De får inte utan berörda grannars medgivande placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Medgivande till närmare placering vid tomtgräns mot allmän plats får ges inte.

Dessa altaner får inte uppföras vid byggnader som är specifikt kulturhistoriskt värdefulla, eller vid någon byggnad i bebyggelseområden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vid tveksamhet om var detta gäller, kontakta bygglovenheten.