Translate site

Translate

Meny

Bäst i Västra Götaland, 7:a i Sverige

Medarbetare från avdelningen Plan och bygg håller i en gyllene sjua.

Bygglovenheten i Lysekils kommun har sedan 2017 varit med i SKRs (Sveriges kommuner och regioner) mätning: Löpande insikt. Av de 148 kommuner som deltar i denna mätning hamnade Lysekil som nr 7 i rankningen!

Mätningen vänder sig till alla medborgare och företag som fått ett bygglovsbeslut, förhandsbesked eller startbesked. Mätningen svarar på NKI (nöjd kund index) under kontakten med bygglovenheten. Följande områden tas upp i mätningen; information, tillgänglighet, bemötande, kompentens, rättssäkerhet samt effektivitet.

Genomsnittet NKI (nöjd kund index) ligger på 64. Lysekil har i 2019 års mätning ett NKI på 82.

- Det känns väldigt bra, vi är glada och stolta över det här resultatet. Sedan mätningens början har vi hela tiden förbättrat oss. Vi gick från 46:e plats 2017 till 7:de plats 2019, hårt arbete ger resultat, säger Anna Wigell avdelningschef för Plan och Bygg.

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga nytt, bygga till eller sätta upp plank eller mur behöver du bygglov. Ska du riva, schakta eller fylla på jord behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

Går du i bygglovstankar och inte vet om du behöver bygglov eller inte är du välkommen att kontakta bygglovenheten för information och vägledning.

Bygglovsguiden

Guiden innehåller förklaringar till det mesta som du som bygglovssökande kommer i kontakt med och bör veta. Guiden fungerar som ett uppslagsverk. I handboken kan du söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. Här finns också detaljerad information om vad lagtexten säger, rättsfall mm.

Nyhet från 1 augusti 2020

Komplementbyggnader 30,0 m2

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Samma storlek på alla attefallshus

Riksdagen har den 17 juni 2020 beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2020.

Ursprungligen fick alla attefallshus vara högst 25,0 m2. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 m2 men enbart för attefallshus som uppförs som ett komplementbostadshus. Men nu har alltså riksdagen beslutat att från och med den 1 augusti 2020 kommer även attefallshus som uppförs som komplementbyggnader få vara högst 30,0 m2.

Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

Ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall

Riksdagen har den 16 juni 2020 beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.