Meny

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga nytt, bygga till eller sätta upp plank eller mur behöver du bygglov. Ska du riva, schakta eller fylla på jord behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

Går du i bygglovstankar och inte vet om du behöver bygglov eller inte är du välkommen att kontakta bygglovenheten för information och vägledning.

Bygglovsguiden

Guiden innehåller förklaringar till det mesta som du som bygglovssökande kommer i kontakt med och bör veta. Guiden fungerar som ett uppslagsverk. I handboken kan du söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. Här finns också detaljerad information om vad lagtexten säger, rättsfall mm.

Risk för takras i hallbyggnader - detta ska du som fastighetsägare göra

Haverikommissionen upptäckte säkerhetsrisker med en takkonstruktion i samband med ett takras på idrottshallen i Kiruna i mars 2020. Det finns byggnader med just det utförandet i hela Sverige. Statens haverikommission vill att de utvärderas ur säkerhetssynpunkt. Syftet är att undvika att en liknande händelse inträffar igen.

Om du som fastighetsägare vet att du har en hallbyggnad med denna typ ska du låta utföra en undersökning av byggnadens bärförmåga. Har du denna typ av hallbyggnad eller är osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad, ska du kontakta kommunens byggnadsinspektör.

Nyhet från 1 augusti 2020

Komplementbyggnader 30,0 m2

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Samma storlek på alla attefallshus

Riksdagen har den 17 juni 2020 beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m2. Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020.

Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

Ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall

Riksdagen har den 16 juni 2020 beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.