Meny

Projekt

Kommunen planerar för hur framtidens Lysekil ska se ut!

Lysekils kommun genomför både mindre och större projekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya detaljplaner osv.

På denna sida kan du ta del av både planerade, pågående och avslutade projekt som sker.

Planerade projekt

Gullmarsborg - Arbete i simhallen och hockeyrink

Snart drar vi igång några projekt i Gullmarsborg:

 • Byte av yttertak över hockeyrink pågår v.16 – v.20. Detta görs då nuvarande tak passerat sin tekniska livslängd, och är slut.
 • Byte av all belysning över hockeyrink V.15 -16. Armaturer byts till LED, som ett steg i kommunens energibesparingar.
 • Byte av ventilation i simhallsdelen under V.17 – V.21. Detta innebär att simhallen kommer att vara stängd för allmänheten preliminärt V.18 -V.20. Även här handlar det om att den tekniska livslängden är passerad, samt att det finns en hel del energibesparing att göra även här.

Mindre skatepark i Brastad

År 2023 kommer det byggas en mindre skatepark i Brastad, förslaget kom från en elev på Stångenässkolan. Det behövs mötesplatser för äldre barn i våra tätortsmiljöer. Parken kommer vända sig till dig mellan 12-20år.

I början på 2023 hade vi en dialog kring vart den ska ligga. Man fick lämna ett förslag via enkät, nu är den stängt och vi återkommer med resultatet när vi gått igenom enkätens svar.

Utegym i Grundsund

Under år 2023 kommer det att byggas ett utegym i närheten av Bottnahallen i Grundsund. Arbetet görs i samarbete med Grundsunds Idrottsförening och Stiftelsen för Skaftös utveckling. Stiftelsen och kommunen bekostar satsningen tillsammans.

Planerade asfaltering

Lysekil:

 • Smedgatan
 • Div underhålls asfaltering

Brastad:

 • Jannesväg
 • Div underhålls asfaltering

Skaftö:

 • Bäckvägen
 • Rågårdsvik
 • Hästhovsvägen
 • Div underhålls asfaltering

Pågående projekt

Badhusbergets förskola - Fasad och fönster byte

Vi byter nu fasad, samt ett antal fönster. Detta arbete kommer att pågå fram till sommaren.

Bro skola - fasad och fönster byte

Vi byter fasad, samt renoverar fönster på den äldre delen. Även detta kommer att pågå fram till sommaren.

Lilla Gullmarsvallen - Utöka möjligheterna för spontanaktivitet och föreningsidrott.

Lilla Gullmarsvallen är en allmän platsmark där allmänheten ska ha möjlighet till spontanaktivitet.Målsättningen är att utöka möjligheterna för spontanaktivitet och föreningsdriven verksamhet.

På initiativ av Lysekils AIK, i samverkan med Carl och Calla Curmans stiftelse, Länsstyrelsen och Lysekils kommun, kommer det i slutet av februari att påbörjas ett arbete för att tillgängliggöra en större yta för aktivitet på Lilla Gullmarsvallen.

Här kan du läsa mer om projektet:Snart breddas planen på Lilla Gullmarsvallen

Byte av brygga B,C och D i Norra hamnen

I slutet av förra året revs brygga B, C, och D i norra hamnen som under en längre tid varit i dåligt skick.

Brygga D i Rinkenäs kommer ersättas med en vågbrytare i betong och det kommer endast finnas platser med y-bommar på insidan. På brygga B och C kommer det bli flytbryggor i betong med y-bommar.

Vår ambitionen är att ha nya bryggor på plats innan sommaren 2023, men det är något osäkert om vi hinner färdiga.

Ambitionen också är att kunna erbjuda helt nya båtplatser på dessa bryggor i årets båtplatsfördelning, men det blir tidigast i juni.

Förstudie - Ombyggnad och upprustning av Kungsgatan

Kungsgatan planeras att rustas upp i etapper under år 2024-2026. Inför arbetet vill vi ha dina tankar!

Under 2023 arbetar vi med en förstudie. I förstudien samlar vi kunskap som ska leda fram till ett gestaltningsförslag för gatan. förstudie är avslutat 15 februari.

Här kan ni läsa mer om projektet Länk till annan webbplats.

Konsulparken (parken i början av Gamlestan)

Parken mellan Gamlestan och Kungsgatan passeras varje år av tusentals människor eftersom den ligger längs med en av stadens mest populära stråk.

Parken kommer rustas upp med hjälp av bidrag från Boverket. Upprustningen kommer innebära att parken blir mer lättskött men också vackrare att gå igenom och att vara i. Det kommer bland annat bli en bättre belysning, fler sittplatser, vårblommande prydnadsaplar och skyltar om parkens historia samt om den lite speciella Ornäsbjörken i parken. Upprustningen görs i samband med att Leva sanerar va-ledningarna som går genom parken.

Arbetet har påbörjats och planeras vara klart till hösten.

Här kan ni läsa mer om projektet Länk till annan webbplats.

Byte av brygga A och B i Värbosundet

Hamnenheten kommer i början på december 2022 att byta ut bryggorna i småbåtshamnen i Värbofjorden i Grundsund. Bryggorna dömdes ut under en inspektion i maj, och vi kan inte längre garantera säkerheten på dem.

Bytet har sedan tidigare funnits med i vår åtgärdsplan, och efter omprioriteringar har vi nu fått möjlighet att göra arbetet redan i år så att båtplatserna står färdiga att användas när säsongen drar i gång 2023. I samband med bytet kommer vi även att installera kommunalt ägda y-bommar, vilket vi på sikt kommer att ha på samtliga bryggor som vi äger. Det förlänger livslängden på bryggorna, ger ett enhetligare intryck och blir enklare att sköta. Det blir även enklare för båtplatsinnehavare som säger upp eller tar över en plats. Givetvis kommer skötsel och underhåll av y-bommarna framledes ligga på kommunen.

Reparationer av gångbrygga i Havsbadet

Den 1 december börjar arbetet med att säkra upp bryggan utanför hamnsservice i Havsbadet. Det innebär att bryggan under en period i vinter stängs av och man kommer inte kunna gå på den sidan av byggnaden för att ta sig ut till Kallbadhuset.

Här kan ni läsa mer

Utsiktstornet - Ombyggnation

Utsiktstornet startar etablering. En hel ombyggnation med ett samarbete mellan Lysekils kommun, Ramavtalsbyggare Lindwalls, Lysekils vänner och Anders Curman. Vi har valt att restaurera det efter hur det är byggt som Lysekils vänner har föreslagit.

Avslutade projekt 2023

Societetshuset Oscars -Takbyte

Under hösten 2022 byts takbeklädnad på Oscars. Detta är ett rent underhållsarbete, då takpappens livslängd hade börjat gå mot sitt slut.

Gullmarsskolan - Tätningsarbete samt asfaltering

Tätningsarbete av den kulvert som förbinder huskropparna. I samband med detta arbete asfalterades planen samt parkeringsrutor märks upp.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av december 2022.

Verksamhetsanpassningar för Arbetslivsförvaltningen i fd Carpe Diems lokaler

En anpassning av lokalerna i Fd Carpe Diems lokaler där Arbetslivsförvaltningens olika verksamheter ska arbeta.Dessa verksamheter har tidigare varit utspridda på olika platser i kommunen, men ska nu samlokaliseras i fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Avslutade projekt 2022

Gång- och cykelväg på Skaftö - Etapp 2

Arbetet med cykelvägen mellan Vallmovägen och Stenströmsbackenär klart , snart börjar vi med planering för etapp 3, målet är att sammanlänka cykelnätet på Skaftö.

Renovering av mur vid korsningen skolgatan -Färgaregatan

Renoveringen är avslutat.


Installera belysning runt Gullmarsvallen/Stångehuvud

Arbetet med att installera belysning runt Gullmarsvallen/Stångehuvud är klar. Belysningen kommer att vara närvarostyrd vilket betyder att belysning tänds när man kommer gående och släcker sig efter en tid.

Tryggare skolväg och hundrastgård vid området kring östra Kronbergsgatan

Ommålning Kallbadhuset (exteriört)

Arbetet med att byta fasadbrädor och att måla om/fräscha upp det exteriöra är avslutat. Några mindre kompletteringar kommer att ske när vädret tillåter fortsatt målningsarbete.

Gångbrygga i Valbodalen

Renoveringen av gångbryggan är en fortsättning på tidigare renovering av bryggorna i Valbodalen. Gamla pålar har byts ut och nya brädor har monterats.

I samband med projektet upptäcktes också att båtrampen var i behov av renovering, varför även denna har inkluderats i projektet.

Dykbryggan i Havsbadet

Renoveringen av dykbryggan innebär att gamla pålar har byts ut och nya brädor har monteras. Det görs också installationer för att underlätta för dykare som nyttjar platsen.

Projektet var klart i mitten på mars månad.

Gångbrygga i Värbo

Vecka 12 påbörjades arbetet med att riva gångbryggan till Brygga B i Värbo, därefter byggdes en ny, bredare och mer stabil brygga.

Arbetet var klart 1:a april.

Fasadbyte Mariedals Sporthall

Byte av fasadmaterial, i samband med detta har asbestmaterial sanerats bort. Fasaden kompletterades dessutom med ny belysning.

Projektet var klart 7:e april.

Rivning Slättevallens omklädningsrum

Arbetet började med att ta bort alla miljöfarliga avfall sen maskinell rivning av tak, väggar, golv.

Arbetet avslutades 18 mars.

Gamla sporthallen Mariedal

Arbetet inleddes med rivning av Mariedals omklädningsrum genom att det miljöfarliga avfallet omhändertas sen fortsattes med maskinell rivning av tak, väggar, golv.

Projekt avslutades helt onsdag 2022-04-13.

Gång- och cykelväg på Skaftö - Etapp 1

Lysekils kommun i samarbete med Skaftö ö-råd har byggt en ny gång- och cykelväg mellan Vallmovägen och Stockeviksvägen på Skaftö. Detta arbete utfördes som en totalentreprenad av LEVA i Lysekil AB som entreprenör.

Vägen är färdigställd och besiktigad under våren 2022, asfaltering kommer att ske tidigast till hösten för att säkerställa kravet på sättningar i marken.

 

mer information hittar ni här: Ny gång- och cykelväg på Skaftö Länk till annan webbplats.

Gång- och cykelväg Kungsgatan

En ny del av cykelvägen från Landsvägsgatan upp förbi kommunhuset till torget.

Denna etapp av cykelvägen var klar innan sommaren 2022.

Avslutade asfalteringar

Lysekil:

 • GC datavägen
 • Valbogatan/Ovala rondellen
 • Östra kronbergsgatan
 • Cramo till infart Lysekils ridklubb
 • Norra kvarngatan
 • Landsvägsgatan
 • Slättevallsgatan
 • Klippgatan
 • Ringvägen

Brastad:

 • Björkvägen
 • GC tuntorp
 • Parkering Brastad arena
 • Sågvägen
 • GC Enevägen

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se