Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kart- och mättjänster

Här kan du läsa om de kart- och mättjänster som Lysekils kommun erbjuder.

Under sommarperioden kan handläggningstiden för våra mättjänster/kartprodukter ta lite längre tid.

Primärkarta

Över delar av kommunen finns en så kallad primärkarta. Detta är den mest detaljerade kartan som vi har, i denna ingår bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, staket, murar, vägkanter, bryggor, kajer och strandkant. Kvalitetén på primärkartan kan variera mellan olika områden.

Nybyggnadskarta

Inom detaljplanelagt område, sammanhållen bebyggelse eller där det finns kommunalt vatten krävs det alltid en nybyggnadskarta. Det kan också krävas en nybyggnadskarta vid ombyggnation.

På nybyggnadskartan ritar du själv in byggnadens placering med måttangivelser

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att en mätkontroll görs för se om byggnaden eller anläggningen har fått rätt placering på fastigheten enligt beviljat bygglov.

För att kontrollera detta mäts det befintliga byggnadsläget i plan och höjd, något som normalt utförs efter formsättning av grunden.

Digitalt kartmaterial

Vi kan vid förfrågan leverera geografisk data digitalt för olika projekt, detta kan exempelvis vara utdrag ifrån vår primärkarta, höjddata eller flygbilder. En avgift beroende på områdets areal tas ut för detta, ett avtal med kommunen för nyttjanderätt behöver också upprättas. För studenter som behöver data kopplat till sitt skolarbete är detta kostnadsfritt.

Utsättning

Det är viktigt att nya byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, det vill säga på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om läget i plan eller höjd blir fel kan det leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar samt kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Det framgår av beviljat bygglov eller startbesked om utsättning krävs.

Utsättning kan utföras av en annan person med mätningsteknisk kompetens.

Utsättning - sakkunnig utförare

Om du väljer en annan utsättare än kommunen behöver du lämna in en anmälan av sakkunnig utförare som sedan ska godkännas av kartteamet enligt Lantmäteriets handbok i mät- och kartfrågor. Du kan lämna in din anmälan skriftligt eller genom e-post till för granskande och godkännande.