Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har svårt att gå eller har annat funktionshinder kan i vissa fall få parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Om du inte själv kör fordonet krävs särskilda skäl för att du ska få parkeringstillstånd, till exempel att du behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa. Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

I Lysekils kommun är det gratis att parkera på kommunala parkeringar för de som har parkeringstillstånd även på de parkeringar där avgift tas ut.

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd: Pdf, 856.4 kB.

Vem beviljas parkeringstillstånd?

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.

När beviljas inte parkeringstillstånd?

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Var gäller tillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

Var gäller inte tillståndet?

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:

 • På tomtmark, om inte ägaren medgivit det
 • På platser för ett visst ändamål, till exempel lastplats, vändplats eller taxiplats
 • På plats för visst fordonsslag, till exempel buss
 • I gångfartsområde (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad plats)
 • På huvudled.

Ansökan, beslut och överklagande

 • Ansökan om parkeringstillstånd måste sökas i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige har du möjlighet att söka där du vistas.
 • Ett parkeringstillstånd får utfärdas på högst fem år och det förnyas inte automatiskt utan du måste göra en ny ansökan när tillståndet upphör. Prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
 • Om du inte är nöjd med ditt beslut kan det överklagas till länsstyrelsen.Information om hur du kan överklaga skickas med i beslutet.

Hur ser du att det är tomtmark?

Vid infarten till parkeringsplatsen finns skylt med tilläggstavla med namnet och telefonnumret till företaget som övervakar parkeringen. På allmänna kommunala parkeringsplatser finns normalt inte en sådan tilläggstavla.

Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillstånd.

Förlorat, borttappat eller misskött parkeringstillstånd:

Om du förlorar tillståndet måste du göra en polisanmälan, kopia på anmälan lämnas till kommunen.

Om parkeringstillståndet inte används på rätt sätt, exempelsvis att det lånas ut, kan det återkallas.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se