Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Biltvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att istället tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en insats för vår miljö.

Biltvättsanläggning

När du tvätta din bil, välj då att göra det i en biltvättsanläggning. Biltvättsanläggningar är konstruerade att klara av att omhänderta och rena det förorenade tvättvattnet som biltvätten ger upphov till. Anläggningarna har oljeavskiljare och i de flesta fall ytterligare reningssteg för att säkerställa att tvättvattnet klarar av de reningskrav som finns och är så rent som möjligt när det släpps ut i miljön eller leds vidare till ett reningsverk. Vid biltvätt innehåller tvättvattnet många förorenande ämnen.

Vintertid är tvättvattnet som mest förorenat till följd av ett ökat slitage på vägbanor med dubbdäck, användning av vägsalt och en mer omfattande användning av avfettningsmedel som i sig ofta innehåller alifatiska kolväten. När bilen tvättas med rengöringsmedel så förorenas tvättvattnet med den smuts som fanns på bilen innan tvätten.

Det kan vara rester från exempelvis vägbanans asfalt och däckens gummi som innehåller föroreningar till exempel polyaromatiska kolväten (PAH), tungmetaller och mjukgörare. Dessutom tillkommer ytterligare föroreningar från själva bilen, vilket inkluderar bland annat tungmetaller och andra skadliga ämnen som mekaniskt slitage, rost och läckage ger upphov till.

Inom tätbebyggelse och på andra platser där vägar och parkeringsplatser nästan alltid är asfalterade så avleds vatten som hamnar på dessa ytor oftast via dagvattenbrunnar vidare till vattendrag, sjöar och hav. Ett större område med många dagvattenbrunnar kan ha en och samma utsläppspunkt, varför även enskilda utsläpp av förorenande ämnen som var för sig är små kan ha stor påverkan på miljön där utsläppet sker.

Tvätta därför aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det förorenade tvättvattnet via dagvattenbrunnar orenat rinner ut i vattendrag, sjöar och hav och ger en inte obetydlig miljöpåverkan.

Val av tvättprodukter

Vid val av tvättprodukter så bör man välja så miljövänliga produkter som möjligt. Det finns allt fler miljöanpassade produkter på marknaden som i stor utsträckning ersätter miljömässigt sämre produkter utan att ge avkall på resultatet; allt från avfettning, till schampo och vax. Dessa produkter är generellt sätt även mer skonsamma mot dig som användare.

Rådfråga gärna personalen i butiken nästa gång du ska köpa tvättprodukter till bilen för att få vägledning kring vilka miljövänliga produkter som finns och vilken som är lämpade för just ditt ändamål.

Andra kemiska produkter och kemikalier

En bil innehåller många kemiska produkter och vätskor som är nödvändiga för dess funktion. Ett flertal av dessa är skadliga både för dig och för naturen, varför de bör hanteras på ett säkert sätt och omhändertas när de är förbrukade.

  • Förbrukad motorolja innehåller avsevärt mycket mer föroreningar än ny olja. Det finns indikationer på att den förbrukade oljan är cancerogen och bör därför hanteras försiktigt.
  • Kylvätska i bilens kylsystem innehåller ofta etylenglykol, vilket är mycket giftigt och skadligt i naturen. Etylenglykol har ingen doft, men en söt smak om inte bittermedel tillsatts. Framförallt barn och djur är i riskzonen och redan i förhållandevis små mängder kan intag av etylenglykol vara dödligt. Ta hand om spill och se till att det förvaras på ett säkert ställe. Propylenglykol, som i sig inte är lika vanlig i kylarvätskor som etylenglykol, har inte alls samma toxiska egenskaper, men ska ända hanteras på lämpligt sätt och bör inte släppas ut i naturen.
  • Bromsvätska innehåller även det i många fall glykol och bör hanteras försiktigt.
  • Batterivatten som fylls på i ett bilbatteri är i sig inte skadligt, men när det omsätts i batteriet bildas vid urladdning svavelsyra (batterisyra) vilket är mycket frätande. Ett bilbatterier innehåller dessutom en stor mängd bly, varför ett förbrukat bilbatteri kan påverka miljön negativt om det inte omhändertas.
  • Även en så vanlig produkt som spolarvätska bör hanteras med försiktigt då spolarvätskan kan innehålla isopropanol och/eller etylenglykol, om än i relativt utspädd form.

Förbrukade bilbatterier, vätskor och kemikalier är farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se