Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Våtmarker

Våtmarker levererar viktiga ekosystemtjänster som att binda och lagra kol, rena vatten från föroreningar och näringsämne, fungera som översvämningsskydd och miljö för rik biologisk mångfald.

Många hotade eller missgynnade arter är kopplade till dessa naturmiljöer.  De är också viktiga för rekreation och fiskevård. En orsak är att stora arealer våtmark har torrlagts och förstörts i Sverige sedan början av 1800-talet.

Projekt- Kartläggning av lämpliga platser för våtmarker i Lysekils kommun

Våtmarker kan även vara multifunktionella och bidra med många olika ekosystemtjänster. Därför har Lysekils kommun sökt statlig LONA bidrag och fått beviljat  för att kartlägga lämpliga platser för våtmarker. Syftet med projektet är att identifiera platser som lämpar sig för anläggning av våtmarker, dels som en klimatanpassningsåtgärd, dels som en åtgärd för att minska klimatförändringarna.

Lysekils kommun har antagit regionala klimatmål i 2022 och en av de åtgärderna är punkt SO1.Anlägga nya våtmarker. Samtidigt har Lysekils kommun påbörjat arbete med klimatanpassningsstrategi där anläggning av våtmarker är en av viktiga punkter inom åtgärder.

Enligt er ansökan kan 30–50 våtmarker komma att besökas i projektet. Målet är att välja ut tre platser där är det mest lämpligt och effektivt att anlägga våtmarker i Lysekils kommun utanför planlagt område.

Framöver planerar vi ett informationsmöte med myndigheter som kommer att prata för allmänheten vilka möjligheter och medel finns det för att skapa våtmark på egen mark.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

 

Här kan ni läsa mer om regionala miljömålsåtaganden.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se