Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Miljömålsåtaganden

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen 2021-2025. De flesta miljömålen i länet bedöms inte nås till år 2030, därför behöver takten i åtgärdsarbetet öka.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljön för att förbättra förutsättningarna att nå miljömålen. Det första åtgärdsprogrammet gällde 2017-2021. Nu har kommunerna möjlighet att arbeta med åtaganden för den nya programperioden 2022-2025. Lysekils kommunen har antagit 21 av 42 möjliga åtaganden. Nedan visas en uppföljning för Lysekils kommmun 2023.

Uppföljning miljömålåtaganden

Åtaganden i Lysekils kommun

Nedan är de åtaganden som Lysekils kommun arbetar med perioden 2022–2025:

Hållbar användning av vattenmiljöer (V)

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden."

V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga reningsanläggningar

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen e) erbjuda el-laddning av motorer

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen f) skrota uttjänta fritidsbåtar.

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar.

Hållbart brukande av skog & odlingslandskap (SO)

SO1. Anlägga nya våtmarker

SO4. Skydda värdefulla skogsområden b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov.

SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.

SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare

God bebyggd miljö & hållbar konsumtion (BK)

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.

BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och klimatanpassning.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se