Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Naturvård

Får på bete

I Lysekils kommun har alla nära till naturen och här finns värdefulla arter och skyddsvärda naturtyper. Vårt arbete med naturvård ska främja och bevara det rika djur- och växtlivet och dess funktioner.

Naturvårdsplan

Nedan hittar du naturvårdsplanen som gäller just nu. Lysekils kommun jobbar med en uppdatering av naturvårdsplanen som beräknas vara klar under våren 2024.

Naturvårdsplan - Lysekil kartor Pdf, 10.3 MB.

Naturvårdsplan - Lysekil text Pdf, 5 MB.

Naturtyper

Vi har många olika naturtyper som alla har sin egen karaktär. Kustbandet kännetecknas av kala granitklippor, hällmarkerna av sina vresiga tallar och man hittar också ädellövskogar samt hag- och betesmarker.

Många av våra marker är sedan länge nyttjade av människan, så kallade hävdade marker. Det innebär till exempel att man har haft djur på bete i skogen eller slagit för att ta hö.

Biologisk mångfald

När man pratar om naturvård går det inte att undvika begreppen biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald handlar om så stor variation som möjligt på olika sätt. Det gäller olika arter, olika åldrar, olika växtplatser och deras förhållanden.

Varför det är så viktigt med biologisk mångfald hänger ihop med alla ekosystemtjänster. En ekosystemtjänst är helt enkelt den nytta naturen producerar till oss och systemet. I väldigt många fall är dessa rent livsviktiga för oss människor eftersom det handlar om vår luft, vårt vatten och vår mat.

Skogsnatur

För att vi ska få dessa tjänster behöver vi vårda naturen så att den biologiska mångfalden gynnas.

Hur gör vi då detta?
Några exempel på saker som vi vill återskapa och i andra fall gynna är:

Traditionell betesmark i skogslik natur

Detta gör att många arter som annars konkurreras ut blir kvar, de har specialiserat sig på just dessa förhållanden men har svårt att tävla när betet inte blir så stort.

Blomsterängar och blomsteråkrar

Vårt moderna användande av sådana här marker har gjort att det mest blir gräs. Genom till exempel gräsklippning utan att ta bort det klippta gräset så får just gräs en fördel. Då blir många blommarter utkonkurrerade eftersom de inte tål att man klipper dem vid fel tid på året.

Dessutom blir markerna gödslade av det klippta gräset och många blommor vill ha
lite lägre näringshalt i jorden.

Rödklöver som blommar på en äng.

Död ved i olika former och trädslag

Den döda veden är livsmiljöer för många specialiserade arter av svampar, lavar och insekter alla dessa har stor betydelse för nedbrytning och bindande av naturliga näringsämnen.

Om de får vara kvar blir våra ekosystem tåligare för olika former av problem som till
exempel skadeinsekter eller sjukdomar.

Ni kommer bland annat att märka att vi lämnar stockar kvar efter att ha fällt skog, tagit bort någon rotvälta eller gjort liknande jobb ute i skogen. Detta gör vi just för att öka mängden död ved i våra skogar.

Bäckraviner med fri utveckling

I bäckraviner blir det naturligt många platser där land möter vatten. Detta är alltid bra för många olika arter på samma sätt som stränder längs sjöar och hav.

Variationen i en bäckravin är hög vilket ger många växter och djur möjlighet att trivas.

Bäckravin i skog.