Meny

Miljö och hälsa

Information till dig som privatperson gällande miljö och hälsa hittar du på Sotenäs kommuns hemsida.

Gemensam miljönämnd

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har en gemensam nämnd för miljöfrågor kallad Miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation. Du kommer via länkar nedan att komma till Sotenäs kommuns webbplats där aktuell information finns.

Asbest och eternit

Denna information är riktad till dig som privatperson för dig som har funderingar kring fibercementskivor, oftast kallat eternit.

Yrkesmässig hantering av asbest regleras av arbetsmiljöverket och information om detta finns i arbetsmiljöverkets föreskrift (2006:01) eller på Arbetsmiljöverkets webbplats om asbest.

Sotenäs kommun - Asbest och eternit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller, luftkvalitet, ventilation och radon

En god ljudmiljö och frisk luft är viktiga faktorer för människors trivsel och hälsa.

Miljöenheten kan tillämpa riktvärden för buller och vid behov ställa krav på verksamheter som orsakar störande buller. Miljöenheten ska också bidra till att de miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluft i tätorter inte överskrids.

Sotenäs kommun - Buller och luftkvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djur, lantbruk, skadedjur och skyddsjakt

Här hittar du information om bland annat djur och lantbruk, bekämpningsmedel och cisterner, nödvändiga tillstånd och anmälan.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar fortfarande för miljötillsynen enligt miljöbalken. Det innebär tillsyn över djur så att de inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön samt tillsyn hos lantbrukare och större djurägare på gödsel, kemikalier, avfall, spridning, animaliska biprodukter m.m.

Sotenäs kommun - Djur och lantbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eget avlopp

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som en enskild avloppsanläggning, och dessa anläggningar omfattas av särskilda bestämmelser som finns i miljöbalken. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att utsläpp från avloppsanläggningar sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Det krävs tillstånd från Miljönämnden i mellersta Bohuslän (miljönämnden) för att inrätta en avloppsanläggning. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Du som fastighetsägare måste även visa att anläggningen uppfyller dagens krav på rening. Uppfyller befintlig anläggning inte dagens krav på rening kan miljönämnden komma att ställa krav på dig som fastighetsägare antingen genom att åtgärda befintlig anläggning eller anlägga en ny.

Sotenäs kommun - Eget avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi och uppvärmning

Energi är viktigt för att samhället ska fungera, men vår energianvändning påverkar miljön. Tillsammans kan vi se till att påverka miljön så lite som möjligt genom att använda mindre energi och smarta, energieffektiva lösningar.

Sotenäs kommun - Energi och uppvärmning Länk till annan webbplats.

Kemikalier

Vi kommer i kontakt med en rad olika kemikalier i vardagen. Men det finns mycket som kan göras för att hindra att farliga kemikalier påverkar hälsan och sprids till natur och miljö.

Sotenäs kommun - Kemikalier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel och hälsa

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagen följer lagstiftningen. Det innebär bland annat att vi registrerar och inspekterar företag som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Sotenäs kommun - Livsmedel och hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjöar och vattendrag

Många verksamheter påverkar miljön i hav, sjöar och vattendrag. Mycket kan dock göras för att minska miljöpåverkan och motverka miljöproblem. Här har vi samlat information om bland annat grundvatten, muddring och vattendirektivet.

Sotenäs kommun - Sjöar och vattendrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område och du vill bygga nytt, ändra eller riva din bostad behöver du en strandskyddsdispens innan du kan påbörja arbetet. För att du ska kunna få en dispens måste det finnas ett särskilt skäl och det du vill göra får inte motverka strandskyddets syfte.

Sotenäs kommun - Strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Sotenäs kommun - Tobaksfria niktoinprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.