Meny

Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2021

I snitt antog Västra Götalands 49 kommuner 7 löften, Lysekil var en av tre kommuner som hade antagit flest löften

Under 2021 antog Lysekil 14 löften varav 8 uppnåddes och 4 påbörjades. 2 löften var sådant kommunen redan gjorde och lovade att fortsätta arbeta med.

Antagna löften 2021

Nedan kan du läsa om de löften som antogs av Lysekil kommun under 2021 och vad som har gjorts för att genomföra dem. Löftena är sorterade under kategorierna uppnådda löften, påbörjade löften, ej genomförda löften och löften som vi jobbar med sedan tidigare.

Uppnådda löften

 • 3. Våra nya personbilar är miljöbilar

Många bilar i kommunens fordonsflotta kommer bytas i närtid och det har politiskt förankrats att dessa ska vara miljöbilar. Med tanke på att Fordonsgas AB har beslutat att stänga ner gasstationen kommer fokus ligga på eldrivna fordon. I samband med detta ses laddinfrastrukturen över och kommer att byggas ut för att möta behovet.

Lysekils kommun är också med i initiativet Fossilfritt Sverige som startades av regeringen inför FN:s klimatmöte i Paris 2015. En utmaning som ingår i initiativet och som antagits av Lysekils kommun är Tjänstebilsutmaningen som innebär att organisationen enbart kommer att köpa in eller leasa miljöbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar.

 • 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

Bevakningstjänster med miljö- och klimatkrav har upphandlats under året.

 • 5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

Kommunen deltog i enkätundersökningen ”Cykelfrämjandets kommunvelometer” som visade att mer arbete behövs för att främja cykling i kommunen. Cykelplan är på gång och ett första utkast finns framme. Kommunen kommer satsa på att vara med i kommunvelometern vartannat år för att stämma av att arbetet går åt rätt håll.

 • 9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar

Klimatkrav har ställts i asfaltupphandling, storköksutrustning och skapamaterial.

 • 14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

3 projekt har genomförts under året, belysning/LED-konvertering, uppstart av pilotprojekt för mätning av energiförbrukning i samtliga fastigheter samt utbyte ventilationsaggregat.

 • 15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation -

ROT renovering på björkvägen 14-19 är genomförd.

 • 19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

Lysekils bostäder och Rambo har tagit lån genom grön obligation.

 • 20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Hållbarhetsveckan genomfördes där bland annat klimat- och energirådgivare fanns på plats på torget för att prata om elbilar, laddstolpar och solceller.

Påbörjade löften

 • 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

Uppföljning av tjänsteresor kommer att göras i början av 2022.

 • 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Arbete med detta har påbörjats i nätverket Västupp där medicinmuggar i fossilplast har bytts ut till bioplast i upphandlat sortiment. Kommunens verksamheter ska se över hur de kan jobba med att fortsätta minska inköp av engångsartiklar under 2022. Ett sätt att göra detta kan vara att byta ut engångsartiklar till flergångsalternativ.

 • 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Vågar har köpts in för att möjliggöra uppföljning och man har gjort startmätningar av matsvinnet på förskolor och skolor. Startmätning planeras på äldreboenden 2022. Under 2022 kommer arbetet för att minska matsvinnet fortsätta på samtliga verksamheter så att vi kan uppnå ett bättre resultat på kommande uppföljningsmätningar. Det som mäts är inte bara kökssvinnet utan även serveringssvinn och tallrikssvinn därför berör arbetet inte bara måltidspersonal utan kräver samordning med andra personalgrupper ute på verksamheterna.

 • 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

Nya riktlinjer för kostverksamheten antogs 2021 och måltidspersonalen har börjat se över receptbanken. Hittills ligger kommunens förskolor bra till. Arbetet kommer fortgå både på förskolor och övriga verksamheter för att nå målen 2022.

Ej genomförda löften

 • 2. Vi klimatväxlar tjänsteresor

Efter att möjliga modeller för klimatväxling undersökts beslutades att inte genomföra löftet då den administrativa insatsen ansågs större än nyttan. Detta med tanke på att Lysekils kommun är en liten kommun och att det där av genomförs endast en liten mängd tjänsteresor och mycket få med flyg.

 • 7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag

Detta har ej genomförts, men laddstolpar kommer tillhandahållas vid nybygge.

Löften som vi jobbar med sedan tidigare

 • 16. Vi producerar egen solel

LEVA producerar egen solel

 • 17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

LEVA levererar 100% förnybar el till kommunen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se