Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillsyn

Att bygga eller riva utan lov eller startbesked är olagligt om åtgärden kräver lov eller anmälan. Kommunen har tillsynsansvar för att bygglovsplikten följs.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov är det samhällsbyggnadsnämndens ansvar att se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, bygglov kan beviljas i efterhand.

Hur och vem kan anmäla?

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du mejlar och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen.

Efter att en anmälan kommit in, skickas brev till fastighetsägaren där ägaren ges möjlighet att yttra sig över anmälan. Även anmälaren får ett brev att anmälan är mottagen.

Alla handlingar som kommer in till samhällsbyggnadsnämnden är offentliga. Information av vikt som kommer in kring ärendet per telefon diarieförs också.

Vill du, som anmält ett ärende få beslut skickat till dig, behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet

Tillsyn kan handla om:

Olovligt byggande

Någon har byggt något utan bygglov när bygglov eller anmälan krävs. Det kan till exempel handla om nybyggnader eller tillbyggnader, utvändig ändring, ändrad användning, murar eller plank. Olovligt byggande kan också vara när åtgärder vidtas som inte kräver lov eller, men som inte följer plan- och bygglagen i övrigt. Exempel på detta kan vara en renovering av ett kulturhistoriskt värdefullt hus som inte utför varsamt. Detta gäller också säkerhet så som trapp- och balkongräcken, skydd till pooler m.m.

Ovårdad fastighet

Byggnaders yttre och tomter ska hållas i vårdat skick. Det kan alltså handla om ovårdade tomter eller förfallna byggnader.

Obligatorisk ventilationskontroll

Det finns bestämmelser om regelbunden kontroll av ventilationen i en byggnad, så kallad OVK. Om bestämmelserna om OVK inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det finns enkelt avhjälpta hinder som hejdar tillgängligheten eller användbarheten ska de åtgärdas. Om de inte åtgärdas kan det bli ett tillsynsärende.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk, samt bestämmelser om hur och när de får användas. Om bestämmelserna inte följs kan det bli ett tillsynsärende.