Meny

Riva, ansökan om rivningslov eller anmälan

Inom detaljplanelagt område behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. För rivning utanför detaljplanerat område, gör du en anmälan.

Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov eller anmälan, kontakta oss på bygglovenheten.

Vilka handlingar krävs?

  • Ansökan om rivningslov eller anmälan görs via kommunens e-tjänst
  • Rivningsplan

Hur länge gäller rivningslov?

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om rivningslov samt startbesked.