Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Torvemyr 2

Söder om Barnemyr i Grundsund planeras ett nytt bostadsområde. Området har möjlighet att skapa upp emot 50 bostäder genom en variation av småhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Bland klippor och grönska

Målsättningen är att det nya bostadsområdet ska bli ett vackert och välgestaltat tillskott i Grundsund.

Området har liksom det övriga samhället relativt små tomter där husen ligger tätt. Utsikten över hav och granithällar liksom närheten till vackra rekreationsområden är också gemensam med det omgivande samhället. Genom utvecklandet av området utvecklas den stig som väster om planområdet leder till Grundsund vilket gör att området integreras i samhället.

Området idag

Torvemyr 2 är ett idag obebyggt naturområde strax norr om Värbo på södra Skaftö. Nordost om området ligger Torvemyr etapp1 innehållandes 9 tomter med småhus. Området utgörs av fastigheterna Skaftö-Backa 3:351 och 3:193, som båda ägs av Lysekils kommun. För området finns en gällande detaljplan från 2012 Torvemyr etapp 2 del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl. som i huvudsak anger bostäder i form av småhus och lägre flerfamiljshus samt icke störande verksamhet och naturmark.

Länk till Gällande detaljplan

Pågående arbete

Nu pågår ett arbete med att bestämma inriktningen för utformningen av området. Inriktningsbeslut kommer tas innan jul 2022 och det kommer att ligga till grund för ett förslag för strukturen och gestaltningen av området. Förslaget tas fram under våren 2023. Framtaget förslag kommer sedan användas som underlag för riktlinjer inför markanvisning och tomtförsäljning.

Kommunala tomter

De tomter som eventuellt utformas för småhus kommer säljas via kommunens tomt- och småhuskö. Du som är intresserad av att köpa tomt i Torvemyr etapp 2 men inte står registrerad i den kommunala kön kan göra det på länken nedan.

Länk till Ansökan till tomt- och småhuskön Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00 eller
E-post: kommun@lysekil.se