Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Markanvisningstävling

Markanvisningen genomförs som en tävling, kommunen presenterar förutsättningarna för markanvisningen, tankar, idéer och önskemål om områdets utbyggnad. Inkomna anbud utvärderas och efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden tecknas markanvisningsavtal med den exploatör som presenterar den bästa helhetslösningen.

Om markanvisningstävlingen

Omfattning

Markanvisningsområdet (röd begränsningslinje) är ca 14 400 kvm och omfattar kvartersmark för såväl flerbostadshus som friliggande villor och villor i suterräng. Markanvisningen möjliggör uppförandet av 26-37 nya bostäder. Den exploatör som vinner tävlingen står för samtliga kostnader som exploateringen medför. Markpriset är 20 700 000 kronor vilket grundar sig i genomförd värdering.

Markanvisningsmetod

Markanvisningen genomförs som en tävling, kommunen presenterar förutsättningarna för markanvisningen, tankar, idéer och önskemål om områdets utbyggnad. Inkomna anbud utvärderas och efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden tecknas markanvisningsavtal med den exploatör som presenterar den bästa helhetslösningen.

Utformning av bebyggelse

Vi uppmanar alla anbudsgivare att låta utformning av ny bebyggelse återspegla den målbild som antagits för Spjösvik. Låt oss se förslag på utformning och gestaltning som också kan vara utgångspunkt och diskussionsunderlag för framtida projekt. Målbilden beskrivs under rubrikerna nedan.

Målbild för Spjösvik: boende alla säsonger, kreativitet och framtid och klimatsmart byggande.

Klicka på bilden för att förstora

Bedömning av förslag

Inkomna anbud kommer att utvärderas och samhällsbyggnadsnämnden kommer att föreslås att anta den anbudsgivare som:

  • Presenterar den bästa helhetslösningen utifrån ställda kriterier.
  • Till fullo accepterar det markanvisningsavtal som ingår i underlaget.
  • Kan påvisa en trovärdig organisation och ekonomisk möjlighet till genomförande.

De kriterier som är av särskild vikt handlar i korthet om:

Mångfald i boendet - Variation vad gäller upplåtelseform, hustyper och lägenhetsstorlekar.

Miljö - Materialval och funktioner ska bidra till ett miljömässigt hållbart projekt.

Gestaltning - Tydlig återkoppling till målbilden för Spjösvik. Hög arkitektonisk kvalitet. Samspel med omgivande bebyggelse. Utomhusmiljöns utformning.

Boendekostnad - Hyresnivå och boendekostnad.

Organisation och genomförande - Exploatören ska ha ekonomiska och organisatoriska förutsättningar samt erfarenhet av likvärdiga genomförda projekt.

Inlämning av anbud

Om anbudsgivaren upptäcker att handling eller annan information saknas i inskickat anbud så går det bra att återta anbudet, komplettera och åter skicka in anbudet. Detta förutsätter dock att sista anbudsdag inte löpt ut.

När anbud skickas in erhåller anbudsgivaren en bekräftelse via e-post.

Har anbudsgivaren frågor kring elektronisk anbudsgivning hänvisar vi till Mercell TendSign´s leverantörssupport.

E-post: tendsignsupport@mercell.com

Telefon: 0771-44 02 00

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se