Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Anläggningsarbetet för kommunalt vatten och avlopp är i full gång.

Markanvisning i Spjösvik

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2023-06-21 att tilldela markanvisningen till Wood & Hill AB.

Markanvisningen har varit öppen för inlämning av anbud under perioden 2023-02-02 till 2023-04-30 och totalt fyra anbud har inkommit.

Utifrån en helhetsbedömning är förslaget från Wood & Hill AB det som bäst svarar upp mot de tankar, idéer och önskemål som anges för Spjösvik. Förslaget omfattar 21 lägenheter fördelade på tre huskroppar, 14 gruppbyggda småhus samt 4 suterrängvillor. Ambitionen är långsiktigt, hållbart byggande med en tidlös utformning där bebyggelse och tomtmark är noga anpassad till terräng och växtlighet.

Det markanvisningsavtal som kommer att tecknas mellan kommunen och exploatören är utformat utifrån kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Markanvisningsavtalet ger exploatören exklusiv rätt att under ett år förhandla med kommunen om hur exploateringen ska genomföras och hur försäljningen av markanvisningsområdet ska villkoras.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se