Meny
Anläggningsarbetet för kommunalt vatten och avlopp är i full gång.

Markanvisning i Spjösvik

Anbudstiden för markanvisningstävlingen i Spjösvik har löpt ut och utvärdering av de fyra anbud som inkommit i tävlingen pågår.

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni kommer förvaltningen att presentera den aktör som lämnat in det förslag som ger den bästa helhetslösningen

Spjösvik genomgår en förvandling från fritidshusområde till ett modernt bostadsområde för åretruntboende. Området består till största del av berg och hällmark. Genom markanvisning är vår förhoppning att omgivande natur ska påverkas så lite som möjligt och att platsens unika värden ska tas till vara på bästa sätt.

Aktuell detaljplan för Spjösvik har enskilt huvudmannaskap och heter "Detaljplan för Spjösvik Lyse-Berga 3:1 m.fl. Lysekils kommun". Detaljplanen är detaljerad och innebär en stark styrning i utformningen av byggnader. Planens syfte är inte att tvinga fram en utformning som enbart är en kopia på äldre bebyggelse. Detaljplanen syftar till en småskalig bebyggelse, vilket också återspeglas i vissa av byggrätterna. Vi menar att en liten skala bidrar till en genuin och välkomnande miljö. Skalan är ett verktyg för att samspela med befintlig bebyggelse.

Länk till gällande detaljplan

Markanvisningsområde

Klicka på bilden för att förstora

Om markanvisningstävlingen

Omfattning

Markanvisningsområdet (röd begränsningslinje) är ca 14 400 kvm och omfattar kvartersmark för såväl flerbostadshus som friliggande villor och villor i suterräng. Markanvisningen möjliggör uppförandet av 26-37 nya bostäder. Den exploatör som vinner tävlingen står för samtliga kostnader som exploateringen medför. Markpriset är 20 700 000 kronor vilket grundar sig i genomförd värdering.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se