Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Lysekil har en vacker kulturmiljö som vi alla värnar om. Byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt intresse får inte förvanskas, de ska underhållas och eventuella ändringar av dessa ska ske varsamt.

Kulturmiljöprogram

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som bland annat har till syfte att identifiera miljöer och områden som speglar kommunens utveckling, historia och kulturhistoriska värden. Kulturmiljöprogrammet innehåller ett urval av representativa miljöer som speglar Lysekils kommuns framväxt från dess tidiga förhistoria till vår tids moderna samhälle.

Kulturmiljöprogrammet presenteras genom en digital plattform och förhoppningen är att denna plattform kan utvecklas till en kulturarvsplattform med relevant information kopplad till vårt gemensamma kulturarv, så som arkitekturhistoria, renoveringsråd och tips på kulturhistoriska besöksmål.

Q-märkning

En byggnad eller miljö som är skyddad i en detaljplan kan få beteckningen "q". Därför talar man ibland om "q-märkta" byggnader. Bestämmelserna kan handla om att byggnaden inte får rivas eller att byggnaden inte får ändras på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet minskar.

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Det gäller både utvändiga och invändiga ändringar och oavsett om bygglov krävs eller ej.

Byggherren har ansvar för att beakta byggnadens förutsättningar

Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra, men de ändringar som görs ska beakta byggnadens förutsättningar. Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bland annat om varsamhetskraven tillgodosetts.

Attefallsåtgärder och solceller

Så kallade attefallsåtgärder får ej uppföras vid byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt, eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Solceller i kulturmiljöområdena kräver i regel alltid bygglov.

Bohusläns museum är remissinstans

I Lysekil använder vi Bohusläns museum som remissinstans när vi handlägger bygglovsärenden i kulturområden, till exempel i områden som "gamla" Grundsund, Fiskebäckskil med mera.

Länsstyrelsen

Att underhålla en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan i vissa fall vara dyrare än vid vanligare byggnader. Ägare av kulturhistoriskt intressanta hus kan i vissa fall få bidrag från Länsstyrelsen för underhåll.

Fornlämningar

En fornlämning är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel vara boplatser, gravfält eller kvarnar. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för fornlämningar i Västra Götaland. Om du planerar att utföra ett arbete vid en fornlämning ska du kontakta Länsstyrelsen. Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Detta gäller generellt, alltså även för hus som inte är kulturmärkta. Ta därför alltid kontakt med kommunen innan du gör några åtgärder om du misstänker att ditt hus kan vara speciellt.