Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Regler för tomt- och småhuskön

Information om hur du registrerar dig i tomt- och småhuskön samt vad det innebär. Registrering, avregistrering, tomterbjudande, villkor för förvärv av tomt och överlåtelse.

Registrering

 • Registrering kan ske av sökande och eventuell medsökande som är myndiga och som avser att bygga och bo året runt på anvisad tomt. Sökande till tomt ska vara fysisk person som inte företräder byggintresset. Byggnadsföretag och liknande ska registreras i särskild förteckning som behandlas i den ordning som samhällsbyggnadsnämnden anvisar.
 • Registreringen är personlig och kan inte överlåtas.
 • Äkta makar och de som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden får endast registreras gemensamt.
 • Efter erhållen äktenskapsskillnad eller då samlevnaden varaktigt brutits äger en av makarna eller de sammanboende rätt att behålla sin plats i tomtkön. Vem som ska kvarstå ska meddelas via e-post till: planochbygg@lysekil.se
 • Sökanden ska erlägga tomtköavgift om 500 kronor plus 300 kronor per kö, vilket faktureras av kommunen. Ansökan registreras på det datum då ansökan kommit kommunen tillhanda och faktureras per kalenderår. Sökanden får därefter ett informationsbrev med uppgift om bland annat köplacering. Om sökanden önskar kvarstå i kön/köerna erlägges en årlig administrationsavgift om 300 kronor/köområde efter avisering från kommunen. Om administrationsavgiften inte erläggs inom föreskriven tid, avregistreras sökanden efter en påminnelse. Erlagd avgift återbetalas inte.
 • Den som registreras i tomtkön är skyldig att omgående anmäla namnändring eller varaktig adressändring, annars finns risk för avregistrering. Det är viktigt att anmälan om adressändring inte sker i samband med andra meddelanden till kommunen.

Avregistrering/Utträde

 • Avregistrering sker när förnyelseavgift inte erlagts på angivet sätt
 • Avregistrering sker om tomtsökande vid tre tillfällen avböjt erbjudande om tomt
  fördelad via tomtkön eller vid ett icke fullföljt köp efter tecknandet av köpekontrakt.
 • Sökande som tilldelats tomt via kommunens tomtkö för bygge i egen regi avregistreras ur tomtkön.
 • Sökanden, som erhållit tomt av kommunen, har inte rätt att på nytt registrera sig förrän då fem år förflutit från den i köpekontraktet angivna tillträdesdagen, eller, om tillträdesdatum inte är angivet, från köpekontraktets undertecknande. Detta gäller även för sökande som köpt tomt från byggnadsföretag eller dylikt som i sin tur erhållit tomtmark från kommunen eller kommunalt bolag.
 • Avregistrerad tomtsökande får ansöka om ny registrering.
 • Utträde ur tomtkön sker skriftligen till planochbygg@lysekil.se alternativt per post till Lysekils kommun, Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil.

Tomterbjudande

 • Lediga tomter erbjuds via utskick till tomt och småhuskön, annonsering på kommunens hemsida och eventuell annonsering i lokaltidningen.
 • Inlämnad intresseanmälan för erbjuden tomt är bindande. Tre återtagande av intresseanmälan medför avregistrering ur tomtkön.
 • Tomt fördelas med upplåtelseformen äganderätt.
 • Fördelning av erbjudna tomter sker efter inlämnade intresseanmälningar turordnade med hänsyn till köplats.
 • Samhällsbyggnadsnämnden kan efter särskild framställan medge avsteg från angivna regler och villkor i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.

Villkor för förvärv av tomt

Sökanden som erhållit tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Om så inte sker utfäster sig sökanden att till kommunen utge ett vite om tvåhundra tusen (200 000) kronor. Sökanden som erhållit tomt förbinder sig att bosätta sig på den på sådant sätt att han/hon blir folkbokförd på fastigheten.

Överlåtelseförbud

 • Köparen får inte överlåta den tilldelade tomten utan säljarens medgivande förrän en tid av 5 år förflutit.
 • Tomt med ägande- eller tomträtt säljs med ett överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, d.v.s. gäller även mot överlåtelse inom familjen, och innebär att köparen inte utan särskilt medgivande från Lysekils kommuns samhällsbyggnadsnämnden får överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts . Medgivande om överlåtelse söks hos samhällsbyggnadsnämnden med åberopande av de skäl som finns för försäljningen. Sökanden som erhållit tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste bebygga tomten för permanent bostadsändamål inom två år från tillträdesdagen. Om så inte sker utfäster sig sökanden att till kommunen utge ett vite om tvåhundra tusen (200 000) kronor.Sökanden som erhållit tomt förbinder sig att bosätta sig på den på sådant sätt att han/hon blir folkbokförd på fastigheten.
 • Samhällsbyggnadsnämnden kan efter särskild framställan medge avsteg från angivna regler och villkor i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.
 • Dessa bestämmelser gäller från den dag Lysekils kommunfullmäktige beslutat godkänna dem och beslutet vunnit laga kraft. Dessa regler ersätter samtidigt tidigare tomtköbestämmelser.