Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Campinganläggningar

Plan- och bygglagen gäller för campinganläggningar och det krävs bygglov för olika åtgärder inom anläggningen.

Oavsett om en camping ligger inom eller utom detaljplanerat område så gäller Plan- och bygglagen. Detta innebär att det krävs bygglov för att anlägga eller utöka en camping. Det innebär också att man behöver söka bygglov för olika åtgärder inom campingen.

Campingtomter

Campingtomter är den enhet inom campinganläggningen som hyrs ut till enskilda campinggäster. Det finns inte möjlighet att hävda någon hemfridszon inom campingen och därför ska tomten inte sten eller plattsättas.

Campingtomten ska vara utmärkt på marken och användningen av tomten begränsas av brandskyddsbestämmelserna. Enligt brandskyddsbestämmelserna ska avståndet mellan två permanet uppställda enheter vara minst åtta meter, för tält är det tre meter som gäller.

Denna regel är huvudregeln att följa, under vissa förutsättningar kan det vara aktuellt med en annan uppställning inom vissa delar av campingplatsen. Men i så fall måste man ha kontakt med räddningstjänsten först.

Campingstugor och villavagnar får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och strandskyddat område får inte bebyggas.

I de fall där altaner byggs ska brandskyddet beaktas. Altaner får inte vara högre än 1,20 m från medelmarknivån. Genomsiktligheten på ett staket ska vara minst 1/3 och max 1,10 m högt för att vara ej bygglovspliktiga. Tätare staket räknas som plank och ej genomsiktliga och därför blir dessa bygglovspliktiga.

Inga fasta tak får finnas över altanerna och inglasade altaner med tak är bygglovspliktiga.

Servicebyggnad

En servicebyggnad är en byggnad kopplad till driften av en campinganläggning och kan innehålla reception, kiosk, butik, restaurang, hygienutrymmen eller liknande. En servicebyggnad kräver bygglov.

Campingstuga

Campingstugor kräver bygglov och stugorna tillåts till en yta om högst 30 m2 och är utan rätt till bostadskomplement. Campingstugans tomt utgörs av byggnadens utbredning på marken och ska inte vara avstyckningsbar.

Campingstugorna bör inte ägas enskilt och de bör vara avsedda endast för uthyrning.

Villavagn

En villavagn för uppställning på campinganläggning definieras som ”en anordning med fast monterade hjul som inte kan dras med en personbil på allmän väg utan särskilt tillstånd”.

Gasolinstallation i villavagnar ska vara godkänd. För uppställning av permanent villavagn krävs bygglov.

Husbil

En husbil ska vara registrerad och kontrollbesiktigad. Särskilda uppställningsytor finns för husbilar för att undvika camping på centrala parkeringsytor.

Husvagn

En husvagn för uppställning på campinganläggning definieras med stöd av vägtrafikförordningen. Det innebär att ”husvagnen ska kunna dras med personbil på allmän väg utan särskilt tillstånd”.

Husvagnarnas hjul ska vara fast monterade, stödbenen får dock avlasta hjulen. Gasolinstallation i husvagnar ska vara godkänd.

Tält

Ett tält defineras som ett ”textilt klimatskydd för korttidsboende” och ett förtält definieras som ett ”textilt klimatskydd som biutrymme till tält, husvagn, villavagn och husbil”.

Eftersom varken tält eller förtält är permanenta så krävs inte bygglov.