Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Handlingar vid bygglov

När du ansöker om bygglov är det viktigt att dina ansökningshandlingar är kompletta så att din ansökan går så smidigt som möjligt. Använd gärna vår E-tjänst när du söker bygglov.

Ritningar

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in följande handlingar:

 • Bygglovsansökan
 • Planritning (måttsatt) 1:100
 • Fasadritning 1:100
 • Situationsplan (tomtkarta) 1:500, måttsatt till tomtgräns
 • Sektionsritning 1:100
 • Förslag till kontrollplan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda, det vill säga tydliga, lättlästa och skalenliga. Vid tillbyggnad ska ritningarna vara tydligt markerade med tillkommande yta.

Handlingarna skickas in i PDF-format.

Kontrollansvarig ska vara med i ansökan när det gäller nybyggnation och större tillbyggnader.

Planer, fasader och sektioner

 • Planritningarna ska måttsättas.
 • Fastighetsbeteckning, handlingens innehåll, skala, ska redovisas på varje ritning. På fasadritningarna ska befintlig och blivande marklinjer illustreras.
 • Blivande plushöjd på golv ska anges.

Vid ändring och tillbyggnad kan du även lämna med ritningar över befintligt utseende. Bifoga gärna fotografi på hur byggnaden ser ut idag om du inte har ritningar.

Tomtkarta (situationsplan)

Denna upprättas med nybyggnads- avstycknings- eller primärkarta som underlag, skala 1:500.

Situationsplanen ska redovisa:

 • Avstånd till tomtgräns.
 • Befintliga och planerade byggnaders läge, helst i skala 1:500.
 • Vägar, utfarter och parkeringsplatser.
 • Byggnader som eventuellt ska rivas.
 • Norrpil.

Ta gärna hjälp av exempelritningarna som finns framtagna för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnadskarta och kartmaterial

Vid nybyggnad  av en-och tvåbostadshus, fritidshus, industri, stora förråd med mera ska en nybyggnadskarta bifogas ansökan. Nybyggnadskarta beställer du via e-tjänst och för annat kartmaterial via kontaktcenter 0523-61 30 00.

Kompletteringar

Om inte dina ansökningshandlingar är kompletta kommer ditt ärende att ta längre tid att behandla än vad som annars behövts. Bygglovenheten kontaktar då dig och begär komplettering.

Enskilt avlopp

Har du enskilt avlopp är det bra om du skickar med godkänt avloppstillstånd med din ansökan. Gäller både vid nybyggnation och/eller större tillbyggnader.