Meny

Grannars möjlighet att påverka

Som granne har du möjlighet att påverka ett beslut om bygglov, till viss del. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet, men ska också ta ställning till de synpunkter som inkommit vid så kallande grannyttranden.

Normalt är det samhällsbyggnadsnämnden som kontaktar grannarna. Grannarna har då två veckor på sig att lämna sina synpunkter. Det är nämndens skyldighet att se till att berörda grannar får tillfälle att säga sitt.

Har det kommit in grannyttranden ska den sökande informeras om detta och få en möjlighet att ändra i ansökan. Sökande kan välja att gå vidare till nämnden med sin ursprungliga ansökan och ritningar eller att gå grannarna till mötes.


När ska grannar höras?

  • Vid ansökningar som avviker från gällande planbestämmelser eller områdesbestämmelser.
  • Vid ansökningar utanför detaljplanerat område som gäller nybyggnationer, större tillbyggnader av en befintlig byggnad, komplementbyggnad ändrad användning av mark eller hus

Vilka grannars ska höras?

  • De kända sakägare, hyresgäster och boende som berörs och kan tänkas ha någon form av omgivningspåverkan. Som grannar räknas dem med gemensam tomtgräns samt grannar på andra sidan mindre gator och vägar. Samtliga lagfarna ägare till en fastighet ska höras, till exempel båda makarna.