Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Handlingar vid förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen är vanligast förekommande när någon vill bygga ett nytt bostadshus på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område.

Antingen äger man redan en tomt eller mark man vill stycka av för att bygga på eller också har man hittat en obebyggd tomt eller en bit mark man vill köpa.

Lantmäterimyndigheten styckar inte av mark till bostadsändamål utan att det finns ett positivt kommunalt förhandsbesked.

Om platsen är lämplig att bygga på lämnar samhällsbyggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked, men om den anses olämplig för byggnation ges ett negativt förhandsbesked.

Positivt förhandsbesked ger inte förfoganderätt

Man måste inte äga marken man söker förhandsbesked på, men fastighetsägaren underrättas om ansökningar på dennes mark. Ett positivt förhandsbesked ger inte förfoganderätt över marken, utan förfoganderätten är en fråga mellan fastighetsägaren och den som sökt förhandsbeskedet.

Vanliga frågor om förhandsbesked

När ska man söka förhandsbesked?

Utanför detaljplanelagt område är det inte fastlagt vilka rättigheter som finns att bygga, och heller inte vilka skyldigheter att exempelvis anpassa byggnationen till omgivningen som ska gälla. Sådant prövas från fall till fall, och därför måste man vid nybyggnation av bostadshus utanför detaljplanelagt område söka förhandsbesked innan man söker bygglov.

Tar det lång tid att få ett förhandsbesked?

Det ska enligt plan- och bygglagen ta högst 10 veckor att få ett beslut om förhandsbesked, från det att handlingarna i ärendet anses vara kompletta. Möjlighet finns att förlänga handläggningstiden upp till totalt 20 veckor om det exempelvis krävs för att få in svar från remissinstanser.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Vid positivt förhandsbesked är detta bindande för båda parter (kommunen och den sökande) i två år från den dag beslutet vann laga kraft

Ansökan om förhandsbesked

Vid ansökan om förhandsbesked ska följande handlingar lämnas in:

  • Tomtkarta (Situationsplan)
  • Andra dokument eller förklaringar som man anser kan påverka prövningen.

En situationsplan är en tomtkarta där du markerar föreslagen tomtgräns, byggnadens tänkta placering, väganslutning, infart, angöring till hus, samt placering av markbädd för BDT-avloppsinfiltration om sådan ska förekomma. (BDT är en förkortning för bad, disk, tvätt.) Karta ska vara i skala 1:500 eller 1:1000.

Hur prövningen går till vid ansökan om förhandsbesked?

Den prövning som görs kallas lokaliseringsprövning.

Samhällsbyggnadsnämnden utreder då om den föreslagna platsen lämpar sig för byggnation. Vid prövningen utgår man bland annat från bestämmelserna i plan- och bygglagen samt riktlinjer i kommunens översiktsplan.

Yttranden från grannar och myndigheter
Samhällsbyggnadsnämnden ska underrätta de grannar och andra som berörs av ansökan och ge dem möjlighet att yttra sig. Ärendet skickas oftast till Miljönämnden för mellersta Bohuslän, samt i förekommande fall även till Bohusläns museum (fornlämningar eller kulturmiljö), Trafikverket, elbolag, VA-bolag, Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter för yttrande. Grannar har två veckor på sig att yttra sig, men det kan ibland dröja längre med myndigheters yttranden.

Ärenden där byggnaden inte ska anslutas till allmän avloppsanläggning utan ha enskilt avlopp, skickas alltid på remiss till Miljönämnden för mellersta Bohuslän. Det kan underlätta handläggningen av förhandsbeskedet om ni tidigt tar kontakt med miljöhandläggare i Sotenäs för att diskutera avloppslösning.

Strandskyddsdispens
Om byggnationen är planerad att placeras på strandskyddat område måste frågan om strandskyddsdispens enligt miljöbalken avgöras av Miljönämnden för mellersta Bohuslän innan en prövning av förhandsbeskedet enligt plan- och bygglagen kan påbörjas. Vid nybyggnad inom annan typ av naturskyddsområde krävs tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vänersborg), vilket även gäller om strandskyddat område kombineras med annan typ av naturskydd, till exempel Gullmarns naturvårdsområde.

Villkor i förhandsbeskedet
Ett förhandsbesked kan vara förenat med villkor. Villkor kan vara i form av att byggnadens utformning måste anpassas till äldre bohuslänsk byggnadsstil för att passa in i ett utpekat kulturlandskap, eller att utfarten ska placeras i ett visst läge av trafiksäkerhetsskäl.