Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Bryggor och sjöbodar

Det finns särskilda regler både när det gäller bryggor och sjöbodar.

Bygga i vatten – bryggor

För att få bygga i vatten, till exempel en brygga, kan det krävas flera olika typer av tillstånd.

Bryggor är bygglovspliktiga om de ingår i en småbåtshamn. För en enstaka brygga som är tänkt att användas till en fastighet behöver man däremot inte bygglov.

Bryggor ska stämma överens med eventuella bestämmelser i detaljplan. Enligt Naturvårdsverket bör man undvika att uppföra bryggor inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett negativt sätt.

För att få bygga en brygga kan de krävas en dispens ifrån strandskyddsbestämmelserna om sådana finns där man vill bygga. Dispens kan meddelas i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl. Kontakta miljöenheten för mer information.

Att bygga eller renovera en brygga är en vattenverksamhet som kan kräva tillstånd. Tillstånd för vattenverksamhet handläggs av Länsstyrelsen.

Sjöbodar

En sjöbod är en enkel förrådsbyggnad, oftast placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och/eller fiskeredskap.

De allra flesta sjöbodarna i Lysekils kommun ligger på kommunens mark. Du kan äga din sjöbod men marken under sjöboden arrenderas av kommunen. Regler för vem som har rätt att arrendera mark för sjöbodsändamål har bestämts av Lysekils kommunfullmäktige. Kommunen förmedlar inte köp av sjöbod.

Bygglov för sjöbodar

Ska du bygga en ny sjöbod eller bygga om en befintlig behöver du bygglov. Byggnadens användning ska tydligt framgå av bygglovsansökan och ritningar.

För att fukt i fiskeredskapen ska kunna torka ut har sjöboden av tradition utförts med "luftig" golv-, vägg- och takkonstruktion. En sjöbod ska därför vara oisolerad. Den får inte innehålla installationer för vatten och avlopp. Elinstallation kan godtas. Sjöboden ska ha en färgsättning som passar in i den lokala traditionen.

Sjöbodspolicy

Sjöbodspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2008-04-03. Det övergripande målet är att stränderna inte ska privatiseras utan hållas tillgängliga för det rörliga friluftslivet. Det är till exempel inte tillåtet att bebygga marken runt sjöboden, med undantag för nödvändiga trappor.

Sjöbods- och bryggarrenden

Kommunens mark- och exploateringsingenjörer ansvarar för att upprätta arrendeavtal för sjöbodar och bryggor.


Avgifter för sjöbods- och bryggarrenden

Sjöbodsarrende - Uppräknas årligen med konsumentprisindex.

  • Skaftö/Lysekil/Norra Grundsund: 100 kr/m²
  • Övriga kommunen: 80 kr/m²

Administrativ avgift 500 kr/kund och år

Bryggarrende med vattenområde - Uppräknas årligen med konsumentprisindex.

  • Skaftö/Lysekil/Norra Grundsund: 40 kr/m²
  • Övriga kommunen: 20 kr/m²

Administrativ avgift 500 kr/kund och år.

 LKS 2009-000146 § 23