Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) är att ge en person med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner har en gemensam bostadsanpassningsenhet, där handläggningen av ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag sker.

Vem kan få bostadsanpassning?

Om du har en stadigvarande funktionsnedsättning och äger eller hyr en bostad för permanentbruk, kan du få bostadsanpassningsbidrag. Bidraget ersätter de kostnader som uppstår för att anpassa hemmet så att det blir ändamålsenligt.

Om du planerar att byta bostad är det viktigt att du tar kontakt med handläggaren av bostadsanpassningsbidraget innan flytt. Detta för att göra en bedömning om du är berättigad till bidrag för anpassningar i din nya bostad.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till anpassningar av bostadens fasta funktioner och vara stadigvarande. Anpassningarna ska ha en klar koppling till sökandens funktionsnedsättning.

Du kan beviljas bostadsanpassningsbidrag om du till exempel behöver bredda dörröppningar, ta bort trösklar, montera av ramper, anpassa köksinredningen eller anpassa badrum, installera hiss eller spisvakt.

Kommunen kan i vissa fall åta sig att anpassa bostaden med hjälp av begagnad utrustning. Det kan gälla spisvakter, ramper eller olika hissar.

Hur ansöker jag om bostadsanpassningsbidrag?

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska göras på särskild blankett och skickas till handläggaren i Lysekil. Blankett fås av arbetsterapeut eller kan laddas ner längst ner på denna sida.

Till ansökan ska bifogas:

  • Ett skriftligt intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunig som styrker ditt behov av anpassning för att din bostad ska bli ändamålsenlig.
  • En kopia av anbud/offert eller kostnadsberäknng ska bifogas ansökan. Väljer du att själv ta in offerter ska dessa vara skriftliga och specificerade med åtgärd, material-och arbetskostnad.
  • Ett ägarmedgivande skall bifogas för att ansökan skall kunna handläggas. Se särskild blankett.

Beslutet

Med ansökan, intyg, offerter, ägarmedgivande och eventuellt hembesök som grund utreder handläggaren och fattar beslut om vilka åtgärder du är berättigad till.

Vill du överklaga ett avslagsbeslut skriver du ett brev där du talar om varför du tycker beslutet är felaktigt och vilken ändring av beslutet du vill ha. Skrivelsen skickar du till handläggaren för bostadsanpassningsbidraget inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Handläggaren omprövar eventuellt beslutet eller skickar det vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Beställning av arbetet

När du fått beslut om att din ansökan är beviljad ska du beställa arbetet för att få åtgärderna utförda. Denna beställning gör du hos den entreprenör som du har valt.

Om du har valt att ta hjälp av handläggaren med offertförfrågan och handläggning så kan kommunen även hjälpa dig med beställningen av anpassningen hos entreprenören. Då måste du lämna en fullmakt till kommunens handläggare. 

Betalning

När samtliga åtgärder är klara och till din belåtenhet kontaktar du handläggaren för utbetalning av bidraget.

Fakturan

Fakturan skickas hem till dig. Du meddelar handläggaren det bankkonto som bidraget kan betalas till. Du ska själv betala fakturan till entreprenören med bidraget som satts in på det bankkonto som du meddelat handläggaren. Bidraget ersätter samtliga kostnader för de åtgärder som beviljats i beslutet.

Har du valt att handläggaren skall hjälpa dig med offert och handläggning kommer fakturan till kommunen, som betalar när du har godkänt anpassningens funktion.

Om behovet upphör

Du som har fått ett eknomiskt bidrag till en anpassning äger anpassningen. I vissa fall kan utrustningen återanvändas tex om det är en ramp eller trapphiss. Kontakta handläggaren om du har frågor kring detta.

Reparationsbidrag

Om hiss eller annan utrustning av tekniskt slag, som är införskaffad med hjälp av Bostadsanpassningsbidraget, behöver repareras kan man söka bidrag för reparationen. Bidrag kan lämnas för de kostnader som ditt försäkringsbolag inte ersätter. Kontakta handläggare för info.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare av hyreshus och bostadsrättsföreningar har möjlighet att ansöka om återställningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt småhusägare får själva bekosta demontering och återställning. Det finns flera villkor gällande återställningsbidraget. Kontakta handläggare för info och blankett.