Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Exempel på avgifter 2024

Ny taxa för plan- och bygglovs verksamheten samt karta mät från 1 januari 2024. Avgiften finns bestämd i kommunens taxa för bygglovsärenden.

Den nya taxan innebär att t ex kostnader för grannehörande, kungörelse i Post- och Inrikestidning ingår i avgiften. Avgiften räknas i de flesta fall inte heller efter yta. Tillkommande avgifter vid nybyggnationer, större tillbyggnader eller byggande nära tomtgräns kan vara nybyggnadskarta, utsättning/lägeskontroll och vid kommunala tomter planavgift.

Nedan följer exempel på de vanligaste åtgärderna i taxan. Hela taxan finns att läsa i sin helhet via länk längst ned på sidan.

Skriv tabellbeskrivning här

Exempel - nybyggnad av enbostadshus


Planenligt

31 876 kr

Avviker från detaljplan

36 780 kr

Utanför planlagt område

41 684 kr

Utanför planlagt område, men inom ramen för

bindande förhandsbesked

38 006 kr

Eventuellt planavgift vid kommunal tomt

34 380 kr

Nybyggnadskarta (kartans areal 0-5000 kvm) inom planlagt område

9808 kr

Utsättning, finutstakning

5 517 kr

Skriv tabellbeskrivning här

Övriga prisexempel


Fasadändring, enstaka dörrar, fönster, inglasning av

enstaka balkonger, solcecller

3 678 kr

Mur/plank vid enbostadshus, planenligt

3 678 kr

Mur/plank vid enbostadshus, avviker från detaljplan

6 130 kr

Installation av eldstad och rökkanal

4 291 kr

Komplementbyggnad (attefall), utan tekniskt samråd

6 743 kr

Komplemnttillbyggnad (attefall), utan tekniskt samråd

6 743 kr

Tillbyggnad, med tekniskt samråd, planenligt

20 842 kr

Tillbygnad, utan tekniskt samråd, planenligt

13 486 kr

Marklov, med tekniskt samråd

12 873 kr

Marklov, utan tekniskt samråd

6 743 kr

Rivningslov, med tekniskt samråd

17 164

Rivningslov, utan tekniskt samråd

5 517 kr