Meny

VA-utbyggnadsprocess

Den här processen beskriver hur ett VA-utbyggnadsområde övergår till att bli ett VA-verksamhetsområde.

VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av en förändrad VA-struktur.

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster (VO) är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.

Beslutad antagen VA-plan

En VA-plan innehåller åtgärder och prioriteringsordning för de aspekter kring vatten- och avloppsförsörjning som är gemensamma angelägenheter för flera delar av kommunens organisation.

Grov tidplan för VA-utbyggnadsområde

VA-planen innehåller en grov tidplan för när utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska ske i olika områden i kommunen.

Kommunikation/information av VA-plan

VA-plan kommuniceras i kommunens informationskanaler med fokus på vilka områden som har status VA-utbyggnadsområde och dess tidsplan.

Detaljutredning av aktuellt VA-utbyggnadsområde

Det VA-utbyggnadsområde som står högts i prioritet för utbyggnad identifieras. Beslutsunderlag för slutlig avgränsning av vilka fastigheter som ska ingå i utbyggnaden tas fram. Underlaget ska inkludera utredningar vad gäller vatten, avlopp och dagvatten.

Information till berörda fastighetsägare inför beslut

Tydlig information skickas ut till berörda fastighetsägare med de miljö-och/eller hälsoskäl som avgränsningen vilar på och varför området är ett utbyggnadsområde och hur processen går till. Hänvisning till hemsidans information.

Underlag för beslut sammanställs

Underlaget sammanställs i en tjänsteskrivelse som ska beslutas i Kommunfullmäktige.

Beslut om VA-verksamhetsområde (VO)

Beslut tas av Kommunfullmäktige om att starta utbyggnad av VA-verksamhetsområde (VO) och slutlig avgränsning om vilka fastigheter som kommer att ingå. Expediering av beslut till berörda fastighetsägare.

Uppdrag att Genomföra nytt VO

LEVA får i uppdrag att verkställa beslutet om utbyggnad av VA-verksamhetsområde (VO).

Kommunikation/information angående beslut av VO till berörda fastighetsägare

Berörda fastighetsägare informeras om slutlig avgränsning av VA-verksamhetsområde (VO).

Leva genomför utbyggnad av VO

Se LEVA:s egna processbeskrivning

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se