Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

VA-utbyggnadsprocess

Den här processen beskriver hur ett VA-utbyggnadsområde övergår till att bli ett VA-verksamhetsområde.

VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av en förändrad VA-struktur.

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster (VO) är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.

Beslutad antagen VA-plan

En VA-plan innehåller åtgärder och prioriteringsordning för de aspekter kring vatten- och avloppsförsörjning som är gemensamma angelägenheter för flera delar av kommunens organisation.

Grov tidplan för VA-utbyggnadsområde

VA-planen innehåller en grov tidplan för när utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska ske i olika områden i kommunen.

Kommunikation/information av VA-plan

VA-plan kommuniceras i kommunens informationskanaler med fokus på vilka områden som har status VA-utbyggnadsområde och dess tidsplan.

Detaljutredning av aktuellt VA-utbyggnadsområde

Det VA-utbyggnadsområde som står högts i prioritet för utbyggnad identifieras. Detaljuutredning för slutlig avgränsning av vilka fastigheter som ska ingå i utbyggnaden tas fram. Underlaget ska inkludera utredningar vad gäller vatten, avlopp och dagvatten.

Information till berörda fastighetsägare inför beslut

Information skickas ut till berörda fastighetsägare om att beslut kommer att tas i kommunfullmäktige. Information om ärendet presenteras på lysekil.se

Beslut om VA-verksamhetsområde (VO)

Delatljutredningen sammanställs i en tjänsteskrivelse och beslut tas av Kommunfullmäktige om att starta utbyggnad av VA-verksamhetsområde (VO) och slutlig avgränsning om vilka fastigheter som kommer att ingå. Expediering av beslut till berörda fastighetsägare.

Uppdrag att Genomföra nytt VO

LEVA får i uppdrag att verkställa beslutet om utbyggnad av VA-verksamhetsområde (VO).

Kommunikation/information angående beslut av VO till berörda fastighetsägare

Information skickas ut till berörda fastighetsägare om beslutet. Information om beslutet och slutlig avgränsning av VA-verksamhetsområde (VO) presenteras på lysekil.se

Leva genomför utbyggnad av VO

Se LEVA:s egna processbeskrivning

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se