Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Planprocessen

För att nå en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt i processen. Därför finns det flera tillfällen att påverka planeringen genom att lämna synpunkter.
Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar hur en detaljplan ska tas fram.

Planavgift

För ansökan om planbesked och för arbetet med en detaljplan, betalar du för handläggarens upparbetade timmar.

Avgift tas ut både vid positivt som negativt besked och även om planbeskedet eller planarbetet avbryts av exploatören eller kommunen.


 

Planbesked

Planprocessen kan börja genom en förfrågan från en person, organisation eller företag genom en skriftlig begäran om planbesked till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ansökan finns som e-tjänst på hemsidan.

Ansökan tilldelas en handläggare som går igenom ansökan och den sammanställs och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i ärendet.

Om samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked, så påbörjas planarbetet efter ca 1 år.

Kommunen kan välja att planen ska följa ett ”standard förfarande” eller ett ”utökat förfarande” vid mer komplicerad planer.

I detta skede bedömer också kommunen om planen behöver ett program.

Program

Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag. Planprogrammet innehåller bland annat en bedömning av om detaljplanen medför betydande miljöpåverkan.

Programsamråd

Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden skickas planprogrammet ut för samråd till Länsstyrelsen med flera myndigheter och till de som berörs av planen.

Redogörelse av programsamråd

Samhällsbyggnadsbyggnadsförvaltningen sammanställer och kommenterar synpunkterna som framförts under programsamrådet i en redogörelse. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om inriktningen på det fortsatta planarbetet.

Förslag till detaljplan

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas med programmet som utgångspunkt.

Planhandlingarna består av:

  1. Plankarta med planbestämmelser.
  2. Illustrationskarta eller illustrationer.
  3. Genomförandebeskrivning.
  4. Fastighetsförteckning samt eventuella utredningar.
  5. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas om detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser.

Samråd

Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden skickas planförslaget ut för samråd till Länsstyrelsen, kommunala förvaltningar, fastighetsägare, hyresgäster med flera som berörs av förslaget eller har ett väsentligt intresse av detaljplanen. Samrådsmöte brukar anordnas om planförslaget innebär större förändringar för omgivningen.

Samrådsredogörelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. Därefter beslutar samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanen ska ställas ut.

Granskning

Planförslaget ställs ut under 3-4 veckor. Kungörelse om utställningen/granskning förs in i Lysekilsposten och Bohusläningen. Berörda fastighetsägare med flera underrättas i brev. För planer påbörjade före 2 maj 2011 heter skedet utställning, utställningen har i och med den nya plan- och bygglagen ersatts med ett granskningsskede.

Utlåtande

Efter utställningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett utlåtande. Om större förändringar görs i detaljplanen efter utställningen måste planen revideras och ställas ut på nytt.

Antagande

Det slutliga planförslaget godkänns av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplaner som inte har allmänt intresse kan antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Överklagande

Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas av de som är berörda av planen och som senast under granskningen lämnat skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. Överklagande ska ske senast tre veckor efter att antagandebeslutet tillkännagetts.

Planen överklagas till Mark-och miljödomstolen.

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen vinner den laga kraft cirka fyra veckor efter att planen antagits.

När planen vunnit laga kraft är den en juridisk handling och det är möjligt att söka bygglov utifrån bestämmelserna i planen.