Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Granskning vattentjänstplan

moln och träd som speglas i en skogssjö

Just nu pågår arbetet med att ta fram en Vattentjänstplan för Lysekils kommun. Planen är ute på granskning 2024-06-17 till 2024-08-15.

Syftet med vattentjänstplanen är att presentera kommunens långsiktiga strategier för att möta behovet av hållbara vatten- och avloppslösningar. Vattentjänstplanen beskriver också de åtgärder som krävs för att säkerställa att den allmänna infrastrukturen fungerar under skyfall och vid översvämningar. Vattentjänstplanen är en uppsamlande plan som grundar sig på existerande strategier och planer.

VA-översikt

Figuren ovan visar översikt av dokumente kopplade till kommunens VA-planering. ÖP23 (översiktsplan 2023) och Strategi för klimatanpassning kopplar även till ett flertal adnra dokument.

Under granskningen har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Anledningen till granskning är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Granskningshandlingar

Ta del av granskningshandlingarna nedan:

Granskningsversion vattentjänstplan Pdf, 1.4 MB.

Bilaga 1 - Översikt MKN Pdf, 55.6 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 713.9 kB.

Undersökning om betydande miljöpåverkan - PDF Pdf, 169.1 kB.

Granskningshandlingar finns också att ta del av i Kontaktcenter i Lysekils kommunhus, Kungsgatan 44, Lysekil. Kontaktcenter har öppet vardagar kl. 09.00-16.00.

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter via vårt digitala formulär:


Du kan också skicka synpunkter till kommun@lysekil.se eller via post till: Lysekils kommun, Hållbarutveckling och Kvalitet, Kungsgatan 44 453 80 Lysekil.

Ange ditt namn, fastighet, adress, mailadress och diarienummer KS 2024-000026.

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 2024-08-15.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se