Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Plan för vatten och avlopp

En plan för vatten och avlopp (VA-plan) är ett verktyg för att planera en långsiktig hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Planen lyfter fram åtgärder för att hantera problem och utmaningar för det befintliga vatten och avloppsnätet. Den redogör även för var, när och i vilken ordning kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut. Planen utgör också ett underlag för en långsiktigt hållbar försörjning av vatten och avlopp (VA-försörjning) inom områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

Ett av planens syften är även att skapa förutsättningar för att minska påverkan på Natura 2000-områdena. Natura 2000-områden är områden vars natura är värdefull ur ett EU-perspektiv och skall ha en plan som beskriver områdets värden och vad som krävs för att de skall finnas kvar.

VA-plan 2021

Lysekils kommuns nu gällande VA-plan antogs av Kommunfullmäktige den 15 december 2021. Den innehåller åtgärder och prioriteringsordning för de aspekter kring vatten- och avloppsförsörjning som är gemensamma angelägenheter för flera delar av kommunens organisation.

Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljönämnden i mellersta Bohuslän samt LEVA i Lysekil AB har gemensamt uppdraget att arbeta kontinuerligt och långsiktigt med att utföra och följa upp de åtgärder som identifierats i VA-planen.

VA-Policy 2015

En VA-policy innehåller strategier och riktlinjer som ligger till grund för VA-plan samt prioriteringar av olika åtgärder. VA-strategin ska användas som ett långsiktigt planeringsverktyg. VA-policyn för Lysekils kommun antogs i kommunfullmäktige 2015-09-24 med undantag för punkt 16 kapitel 4.2 som stryks.