Meny

Ny översiktsplan - Lysekil 2023

Lysekils kommun arbetar nu med en ny strategisk översiktsplan kallad Lysekil 2023.

Alla Sveriges kommuner har en översiktsplan. Där beskrivs i text och med kartor hur man vill utveckla den fysiska miljön på lång sikt. Den är som kommunens framtidsvision – omsatt till fysisk planering.

Vad är en översiktsplan?

Kommunen har ansvar för den fysiska miljön och för hur våra naturresurser, vårt kulturarv och vår livsmiljö ska användas på ett hållbart sätt - nu och i framtiden. Översiktsplanen visar inriktningen för den långsiktiga utvecklingen och ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras. Tanken är att samordna förändringar så att de tillsammans ska bli så bra som möjligt för kommunen och invånarna.

En ny översiktsplan arbetas fram

Politikerna i Lysekils kommun bestämde 2015 att översiktsplanen från 2006 inte längre var aktuell och skulle bytas ut. Mycket har hunnit ändra sig sedan den planen togs fram, till exempel är kunskapen större kring vissa frågor, som klimat och social hållbarhet.

Att ta fram en ny översiktsplan är ett omfattande arbete där resultatet visar hur kommunen ska utvecklas 20-30 år framåt i tiden. Vi hoppas att du vill vara med på denna resa. Det är tillsammans som vi skapar framtiden för Lysekils kommun.

Steg 1 programskede

Steg 1 är redan klart. Under 2017 samlade vi in synpunkter och tog fram en programhandling. Arbetet började med att samla in synpunkter från kommunens invånare om hur de ser på sitt samhälle och framtiden här. Det gjorde man genom workshops, en digital enkät och ett samarbete med skolor för att få med barns och ungdomars perspektiv.

Steg 2 samråd

Steg 2 är också klart, under 2021 presenterades ett förslag som alla fick tycka till om.
En samrådshandling tas fram, det vill säga ett förslag till ny översiktsplan. Den presenteras på olika platser i kommunen och alla som vill kan lämna synpunkter. Även kommunens förvaltningar, de kommunala bolagen och politiken får tycka till. 215 yttranden lämnades in.

Steg 3 granskning

Här är vi nu, steg 3. Synpunkterna från steg 2 ställs samman i en samrådsredogörelse. Ett nytt förslag tas fram, där man tagit hänsyn till de kommentarer som kommit in. Detta presenteras under våren 2023 och då får alla ännu en gång möjlighet att lämna synpunkter. Förslagen läggs på kommunens webb och det ordnas även ett antal informations- och dialogmöten för allmänheten.

Steg 4 antagande

Steg 4, nytt förslag tas fram och beslut tas av politikerna. Inkomna synpunkter under granskningsperioden sammanställs i ett granskningsutlåtande och förslaget ändras återigen utifrån de synpunkter som kommit in. Som sista steg tas en antagandehandling fram och beslut om att anta den fattas av kommunfullmäktige.

Tillgänglighetsanpassning

Programhandlingen för den nya översiktsplanen finns nu att ta del av. Observera att den PDF-fil som ligger ute inte är tillgänglighetsanpassad.

Skulle du ha problem med att ta del av innehållet av någon anledning, är du välkommen att höra av dig till projektledare Kristina von Schenck Johansson på avdelningen för hållbar utveckling och kvalitet, via kristina.schenck@lysekil.se eller 0523 - 61 31 49.