Meny

Översiktsplan - ÖP2023

En ny översiktsplan för Lysekils kommun är antagen.

Alla Sveriges kommuner har en översiktsplan. Där beskrivs i text och med kartor hur man vill utveckla den fysiska miljön på lång sikt. Den är som kommunens framtidsvision – omsatt till fysisk planering.

Vad är en översiktsplan?

Kommunen har ansvar för den fysiska miljön och för hur våra naturresurser, vårt kulturarv och vår livsmiljö ska användas på ett hållbart sätt - nu och i framtiden. Översiktsplanen visar inriktningen för den långsiktiga utvecklingen och ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras. Tanken är att samordna förändringar så att de tillsammans ska bli så bra som möjligt för kommunen och invånarna.

En ny översiktsplan har arbetats fram

Politikerna i Lysekils kommun bestämde 2015 att översiktsplanen från 2006 inte längre var aktuell och skulle bytas ut. Mycket har hunnit ändra sig sedan den planen togs fram, till exempel är kunskapen större kring vissa frågor, som klimat och social hållbarhet.

Att ta fram en ny översiktsplan är ett omfattande arbete där resultatet visar hur kommunen ska utvecklas 20-30 år framåt i tiden. Vi hoppas att du vill vara med på denna resa. Det är tillsammans som vi skapar framtiden för Lysekils kommun.

Steg 1 programskede

Steg 1 är redan klart. Under 2017 samlade vi in synpunkter och tog fram en programhandling. Arbetet började med att samla in synpunkter från kommunens invånare om hur de ser på sitt samhälle och framtiden här. Det gjorde man genom workshops, en digital enkät och ett samarbete med skolor för att få med barns och ungdomars perspektiv.

Steg 2 samråd

Steg 2 är också klart, under 2021 presenterades ett förslag till ny översiktsplan, en samrådshandling, som alla fick tycka till om. Samrådshandlingen bestod i en digital översiktsplan och en utskriftsbar version. Den presenteras även som en fysisk utställning på olika platser i kommunen. Under samrådet lämnades 215 yttranden in. Synpunkterna från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Steg 3 granskning

Utifrån de inkomna synpunkterna i samrådet har ett nytt förslag har tagits fram, en granskningshandling. Förslaget har varit ute på granskning under perioden 28 december 2022 – 28 februari 2023. Förslaget har varit presenterat i form av en digital översiktsplan kompletterat med en utskriftsbar version och en sammanfattning av planförslaget. Förslaget har även funnits tillgänglig som en fysisk utställning på fyra platser i kommunen, och där har det även hållits informations- och dialogmöten under granskningsperioden. De synpunkter som inkommit under granskningsperioden ska nu sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Steg 4 antagande

Med utgångspunkt från granskningsutlåtandet tas ett nytt förslag fram, en antagandehandling, som ska antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog den 21 juni 2023 Lysekils kommuns översiktsplan - ÖP2023.

Tillgänglighetsanpassning

Handlingarna för den nya översiktsplanen finns nu att ta del av. Observera att den PDF-fil som ligger ute inte är tillgänglighetsanpassad.

Skulle du ha problem med att ta del av innehållet av någon anledning, är du välkommen att höra av dig till projektledare Kristina von Schenck Johansson på avdelning hållbar utveckling och kvalitet, via kristina.schenck@lysekil.se eller 0523-61 31 49.