Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett dokument som kommunen tar fram för att i text, bilder och planer beskriva intentioner för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö.

Dokumentet ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen syftar till att förändringar som sker i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt.

Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument som ligger till grund för beslut som rör ekonomiska, tekniska, ekologiska och sociala frågor i den fysiska planeringen. Det kan visa på hur kommunen ser på hållbar utveckling och vara strategiskt utformat. Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande och måste aktualiseras varje mandatperiod.

Översiktsplan - ÖP2023

En ny översiktsplan för Lysekils kommun antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2023.

Planeringsunderlag för Åbyfjorden

Sotenäs och Lysekils kommuner ligger på ömse sidor om Åbyfjorden, där vatten- och kustområdena omfattas av många bevarandeskydd. För att skapa en helhetssyn kring utvecklingen av mark- och vattenområdet kring Åbyfjorden har kommunerna gemensamt tagit fram en fördjupad översiktsplan. Ställningstagandena i den fördjupade översiktsplanen ligger till grund för förslagen till mark- och vattenanvändning i översiktsplanen, med undantag för området Brodalen-Bro där ÖP2023 föreslår en annan användning än den som angavs i FÖP Åbyfjorden.

FÖP Åbyfjorden har arbetats in som en del av översiktsplanen för Lysekils kommun och utgör inte längre ett separat styrande dokument efter antagandet av översiktsplanen. FÖP Åbyfjorden finns tillgänglig som underlag till översiktsplanen då den innefattar fördjupade beskrivningar av förutsättningar, resonemang och motiveringar vilka även fortsättningsvis utgör ett värdefullt stöd i lov- och tillståndsärenden. De kommungemensamma ställningstagandena bedöms viktiga att föra vidare.

Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden