Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden

Flygfoto över Åbyfjorden

Planen antogs av kommunstyrelserna i både Lysekils och Sotenäs kommuner den 23 april 2015 och har vunnit laga kraft. Den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden ger riktlinjer vid lov- och tillståndsprövning inom området.

Den fördjupade planen för Åbyfjorden syftar till att främja en levande landsbygd med en helårsboende befolkning, vilket skapar underlag för företagsetablering, vård, skola och omsorg. Totalt bedöms planen ge möjlighet för cirka 200-300 nya hus i området kring Åbyfjorden under de närmaste decennierna.

Lokaliseringen av ny bebyggelse utgår från var det är mest troligt att människor kan vara helårsboende och var det finns goda förutsättningar att tillgodose service i form av skolskjutsar, hemtjänst, kollektivtrafik och liknande samt var det finns möjlighet att stärka den lokala servicen; det vill säga där det är samhällsekonomiskt gynnsamt att utveckla nya bostäder och verksamheter. De föreslagna områdena för ny bebyggelse ligger även nära till bad och stora naturområden vilket är en av de kvaliteter som lockar människor att bosätta sig på landsbygden. Det är viktigt med en helårsboende befolkning eftersom detta skapar skatteunderlag för att finansiera vår välfärd och stödja ett levande samhälle.

Planen syftar till en utveckling som främjar Åbyfjordens unika natur och landskap för att på så vis även i framtiden ge förutsättningar för utveckling med fler företag inom besöksnäringen. Det är viktigt att närheten till, och siktlinjer över, det landskap som gör Åbyfjorden unikt understödjs i utvecklingen av bostäder eftersom det är just detta som lockar de flesta att bosätta sig där.

Trots många skydd i form av riksintresseområden, natura-2000 områden, landskapsbildskydd med flera ges möjlighet för en väl genomtänkt och relativt stor utveckling av ny bebyggelse kring fjorden. Med planen vill man undvika ett framtida scenario där användningen av området för friluftsliv och möjligheten till attraktiva omgivningar för boende samt en utveckling av besöksnäringen förstörs/begränsas av olämpligt placerad bebyggelse.

Den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden har tagits fram gemensamt av Sotenäs och Lysekils kommuner inom ramen för den EU-finansierade projektet Hav möter Land. Gränsen mellan kommunerna går rakt igenom fjorden och man vill skapa en helhetssyn kring utvecklingen av mark- och vattenområdet.