Meny

Dela sidan på sociala medier

Kungörelse gällande KF beslut
14 december 2017 § 170

Nämnd

Kommunfullmäktige

Kungörelsedatum

2018-01-29

Datum då kungörelsen sätts upp

2018-01-29

Datum då kungörelsen tas ned

2018-02-24

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Kungörelse

Förvaltningsrätten har den 17 januari 2018 i mål nr 290-18 beslutat att Lysekils kommuns beslut den 14 december 2017, § 170, diarienr LKS 2017-741, avseende borgen för nytt äldreboende på fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:7 tills vidare inte ska gälla.

Beslutet i mål nr 290-18, med anvisning om hur man överklagar, finns tillgängligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg, Sten Sturegatan 14, Göteborg, och hos Lysekils kommun under tiden den 19 januari - 23 februari 2018. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ska skickas eller lämnas in till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 23 februari 2018.