Försörjningsstöd


En del av vuxenenheten arbetar med försörjningsfrågor och handlägger försörjningsstöd. Arbetet har två delar;
 
1. att hjälpa den enskilde att hitta en väg till egen försörjning, samt
 
2. försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) under tiden tills egen försörjning uppnåtts.
 
De socialsekreterare som arbetar med detta har därmed flera uppgifter; att stödja, informera, ställa krav och att handlägga ansökningar korrekt och enligt den lagstiftning som gäller.

Nedan följer information om försörjningsstödet. Se också länkarna till höger, där du själv kan räkna ut preliminärt om du har rätt till försörjningsstöd, samt få svar på allmänna frågor om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Väntetider


Väntetiderna för nybesök hos en socialsekreterare ligger mellan en och två veckor. Handläggningen av ansökan om försörjningsstöd kan ta upp till en vecka, efter att du varit på besök och lämnat in alla papper som behövs. Därför är det bra om du hör av dig i så god tid som möjligt.

När kan man få försörjningsstöd?


Försörjningsstöd är ett skyddsnät som kan utgå till dig som hamnat i ekonomiska svårigheter och av olika anledningar inte kan försörja dig på annat sätt.

Du har genom biståndet rätt till en skälig levnadsnivå. När du ansöker om bistånd gör vi en utredning av dina ekonomiska förhållanden. Vi ser vilka möjligheter du har att försörja dig själv, genom inkomster och tillgångar. Om du är frisk och arbetsför, skall du stå till arbetsmarknadens förfogande och söka arbete. Du kan, under tiden du uppbär försörjningsstöd, hänvisas till att delta i kompetenshöjande åtgärder.

Vad ingår i försörjningsstödet?


Försörjningsstöd utgår enligt riksnormen, som är samma belopp i hela landet. I den ingår normala kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barn- och ungdomsförsäkring, hälsa och hygien, TV-avgift, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon.

Bidrag kan också beviljas till boendekostnader, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkare, medicin, tandvård, fackavgift och kostnader för arbetslöshetskassa, glasögon och kostnader för umgänge med barn. De kostnader som du har, utöver de som ingår i riksnormen, behöver styrkas med kvitto eller faktura, för att vi skall kunna räkna med dem i beräkningen av försörjningsstödet.

Andra inkomster


Du måste alltid söka alla andra bidrag som du kan ha rätt till, innan du har rätt till försörjningsstöd. Alla dina inkomster, som du haft under de senaste månaderna, skall redovisas vid ansökan. Likaså måste du, i normalfallet, använda
alla andra tillgångar, såsom ev. sparkapital, fondandelar och liknande. Om du äger en bil, kommer vi att göra en bedömning av ifall du behöver bilen för att t ex ta dig till ett arbete, eller om du kan sälja den.

Boendekostnader


Individ- och myndighetsnämnden har fastställt en högsta godtagbara boendekostnad beroende på hur många personer familjen består av. En socialsekreterare kan informera om hur hög den högsta godtagbara hyran är för en familj av din familjs storlek. Om din familj har särskilda skäl till att bo dyrare än den högsta godtagbara hyresnivån, skall din socialsekreterare göra en bedömning av ifall skälen är tillräckliga för att bevilja bistånd till en högre hyra. Individ- och myndighetsnämnden kan besluta om att bevilja den högre hyran, efter socialsekreterarens bedömning.

Unga vuxnas boendekostnader


Ungdomar som är under 23 år och bor hemma, utan tillräcklig inkomst, har inte rätt till bistånd till hyra om de flyttar hemifrån utan att först ordna sin försörjning. Finns det starka sociala skäl, kan undantag göras. Då måste en särskild utredning genomföras. Kontrollera alltid med en socialsekreterare om du har rätt att få bidrag till hyran, innan du flyttar, om du inte kan försörja dig på annat sätt än
genom försörjningsstöd.

Övriga vuxnas boendekostnader


Den som behöver försörjningsstöd under en längre tid har rätt att ha samma boendestandard som en låginkomsttagare på orten. Om du har en dyrare bostad kan du alltså bli tvungen att byta till en billigare om du behöver försörjningsstöd under en längre tid. Om du väljer att byta till en dyrare bostad samtidigt som du får försörjningsstöd, utgår endast bidrag motsvarande den tidigare, billigare hyran.

Avslag och överklagan


Du har rätt att få ett skriftligt avslag, tillsammans med instruktioner för hur man överklagar, om du inte får det som du ansöker om. Om du är missnöjd med ett beslut kan det överklagas till Länsrätten, inom tre veckor från att du fått beslutet. Din socialsekreterare kan ge dig ytterligare information om hur du skall göra. Du kan också be att få hjälp med att skriva din överklagan, om du har svårt för att göra det själv.

Kontakt

Line Legén

Enhetschef Vuxenenheten

Telefon: 0523-61 30 00 växel 0523-61 39 00 socialkontorets reception

E-post: line.legen@lysekil.se

Besöksadress: Socialkontoret, Drottninggatan 8B, Lysekil 453 80 Lysekil

Fax: 0523-613 624


Tidsbokning

För dig som inte har en social- sekreterare, boka nybesökstid hos mottagningsgruppen, kl. 9-10 på vardagar.
Du som har en socialsekreterare, når denne genom växeln kl. 9-10 på vardagar.  
Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontana besök, och vill därför att du beställer en tid för att komma på besök.
© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun