Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574) är att ge en person med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner har en gemensam bostadsanpassningsenhet, där sker handläggningen av ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bostadsanpassning?

Om du är ägare eller hyr en bostad för permanentbruk i din kommun och har en stadigvarande funktionsnedsättning.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till anpassningar av bostadens fasta funktioner. Anpassningarna ska ha en klar koppling till sökandens funktionsnedsättning.

Du kan beviljas bostadsanpassningsbidrag om du till exempel behöver bredda dörröppningar, ta bort trösklar, montering av ramper, anpassa köksinredningen eller anpassa badrummet till duschrum, installera hiss eller spisvakt.

Spisvakt kan beviljas som bostadsanpassning om det finns behov för att förebygga olyckor kring matlagning och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Personen/sökanden har en utredd demenssjukdom eller är under utredning hos läkare för minnesproblematik.
  • Personen/sökanden har en dokumenterad hjärnskada med minnesnedsättningar.
  • Ett allvarligt tillbud har inträffat och ska kunna verifieras av hemtjänst eller sjukvård.

Kraftig oro hos närstående/anhöriga är inte tillräckligt skäl för att beviljas bostadsanpassningsbidrag för spisvakt.

Information till ansökan:

Denna information gäller dig som bor i hyresrätt, bostadsrätt eller småhus/villa.

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till ett beviljat ekonomiskt bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra anpassningsåtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Därför är det viktigt för dig som söker bostadsanpassningsbidrag att du kontaktar och underrättar din hyresvärd/fastighetsägare om ev. anpassningsåtgärder som du ämnar söka. Detta ska göras innan ansökan skickas in till kommunen.

Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för ändringar som du gjort utan hyresvärdens/fastighetsägarens medgivande. Det är du som beviljats ett ekonomiskt bidrag och som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har lämnat in en fullmakt till kommunen, för att företräda dig.

Om din hyresvärd/fastighetsägare medger att du får genomföra anpassningsåtgärden som du sökt bidrag för bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar och vad som gäller vid avflyttning från bostaden eller annat fall.

Kommunen önskar att du inkommer med en kopia på hyresvärdens/fastighetsägarens skrivelse avseende medgivandet till anpassningsåtgärden.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag:

  • Ska göras skriftligt till kommunens bostadsanpassningshandläggare.
  • Sökandes behov ska styrkas med ett skriftligt intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. 
  • En kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.

Länk till ansökan finns i högerspalten under rubriken Blankettportalen.

Kontakt

Inger Holmer
Handläggare avseende
bostadsanpassningsbidrag

Telefon:
0523 - 61 33 82

Telefontid:
Måndag-tisdag
kl. 08.30-10.00

Mobil:
076 - 109 04 49

E-post:
Inger Holmer

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun