Meny

Dela sidan på sociala medier

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett dokument som kommunen tar fram för att i text, bilder och planer beskriva intentioner för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö.

Dokumentet ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen syftar till att förändringar som sker i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt.

Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument som ligger till grund för beslut som rör ekonomiska, tekniska, ekologiska och sociala frågor i den fysiska planeringen. Det kan visa på hur kommunen ser på hållbar utveckling och vara strategiskt utformat. Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande och måste aktualiseras varje mandatperiod.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen och ett vägledande dokument som görs för kommundelar som anses kräva en mer noggrann redovisning av mark- och vattenområden. Däri anges riktlinjer och strategier för både befintlig och nytillkommande bebyggelse, samt hur rekreationsytor och natur- och kulturmiljöer ska värnas och vårdas. Detta behövs exempelvis ofta för tätorter, kustområden eller för komplexa kulturlandskap.

Översiktsplan 2006

Lysekils kommuns nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2006.
2010 antogs en aktualitetsförklaring av översiktsplanen. 2014 valde kommunfullmäktige att inte aktualitetsförklara planen och gav i direktiv att ta fram en ny översiktsplan.

En ny översiktsplan arbetas fram

En ny översiktsplan håller just nu på att tas fram. Vi har just tagit steg 2 i processen och bjuder in till Läs mer om detta arbete på länken nedan.

 

Översiktsplan 2006PDF

Ladda ner PDF-version av våran gällande översiktsplan

Ny översiktsplan

Läs om hur du kan vara med och påverka vår nya översiktsplan!