Meny

Dela sidan på sociala medier

Skaftö

Pågående detaljplaner

Lönndals verksamhetsområde

Nuläge

Rubricerad detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2017. Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas av den som tidigare lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Beslutet överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Överklagande ska dock skickas till kommunen under följande adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 Lysekil.

Överklagandet ska ske skriftligt och ha inkommit inom tre veckor från den dag tillkännagivandet meddelats på kommunens anslagstavla, dvs. senast 2017-07-20. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas detta tillsammans med handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen.

I skrivelsen ska tydligt anges:

  • vilket beslut som överklagas t.ex. genom att ange beslutsdag och vad beslutet gäller
  • begäran om hur beslutet ska ändras och varför
  • namn, adress och telefonnummer

Upplysningar lämnas av Amin Payandehrad tel. 0523-61 33 52.

Bakgrund

Verksamhetsområdet Lönndal ligger öster om vägen som går in till samhället Grundsund. De verksamheter som finns i området har under årens lopp utvecklats, och saknar idag plats att expandera på. Med anledning av detta tas rubricerad detaljplan därför fram.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett sammanhållet verksamhetsområde för Lönndal, där ett nytt område för verksamheter tillkommer och befintliga verksamheters byggrätter utökas. Användningsbestämmelserna utökas och ändras för att skapa en flexibel detaljplan som håller över tid. Syftet är också att skapa förutsättningar för att förskolan inte ska störas av verksamhetsområdet.

Befintlig infart i den norra delen av planområdet görs planenlig, och det skapas förutsättningar för två infartsparkeringar till Grundsund.

Granskningsutlåtande

Planhandlingar

Utredningar

Utsiktsberget

Nuläge

Samtliga inkomna yttranden under granskningen har sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet innehåller förslag för justeringar och kompletteringar för upprättande av antagandehandlingar. Beslut att godkänna granskningsutlåtandet togs av byggnadsnämnden den 27 september 2016.

Protokollet från byggnadsnämnden har justerats och finns tillgängligt på kommunens hemsida under rubriken Kommun och politik. Granskningsutlåtandet, utan personuppgifter (i enlighet med PUL), publiceras nedan.

Nästa steg i planprocessen efter godkänt granskningsutlåtande är att kompletta antagandehandlingar tas fram utifrån utlåtandet. Beslut om godkännande av en detaljplan tas av kommunstyrelsen och därefter tas beslut om antagande av kommunfullmäktige

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med Exark arkitekter AB med en detaljplan för Utsiktsberget, tidigare kallat område söder om Kristinebergsvägen.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla Fiskebäckskil för fler boende med goda boendemiljöer i anslutning till nuvarande samhälle samt anpassa den nya bebyggelsen till platsens natur- och kulturvärden. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för etappvis byggande av sammanlagt ca 140-160 bostäder, fördelade på lägenheter i mindre flerbostadshus, gruppbyggda småhus, parhus och friliggande enbostadshus. Antalet bostäder kan variera något beroende på slutligt val av lägenhetsstorlek, typ av byggnader mm. Inom planområdet föreslås också en mötesplats i form av en mindre torgyta med anslutande lokaler och en allmän parkering i anslutning till den kommunala badplatsen Bökevik samt ytor för närrekreation och lek och idrott.

Detaljplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivningen har varit utskickade på granskning under tiden 2015-08-11 t.o.m. 2015-09-08.
Granskningshandlingar och utredningar finns längst ner. Ett informationsmöte hölls i samband med granskningstiden den 20 augusti kl. 18.30 på Skaftö folkets hus i Grundsund.

Tidigare i planprocessen:

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd, under tiden 2014-01-21 t.o.m. 2014-03-07. Samrådsmöte hölls 5 februari kl.18.00 i Skaftö folkets hus, Grundsund. Sammanfattande anteckningar från mötet och en sammanställning av de gruppdiskussioner som fördes finns längst ner.

Alla samrådsyttranden redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse, vilken har legat till grund för fortsatt planarbete. Samrådsredogörelsen har behandlats politiskt på kommunstyrelsens ledningsutskott den 2 juni. Där togs beslut att godkänna samrådsredogörelsen och ledningsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på minskad omfattning av exploateringen. På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan Samrådsredogörelsen inte publiceras i sin helhet på kommunens hemsida. Längst ner finns ett utdrag ur samrådsredogörelsen. Handlingen i sin helhet kan begäras ut från kommunens registrator.

En visualiseringsfilm, som finns längst ner, är en del av ett omfattande arbetsmaterial och togs fram tidigt i planprocessen inför samrådet. Eftersom planförslaget utvecklats och justerats sedan filmen gjordes så ska filmen bara ses som en översiktlig illustration som visar vilken ungefärlig disposition i landskapet som byggnaderna planeras få. Befintliga byggnader är schematiskt redovisade som vita volymer. Planerad bebyggelse är också schematiskt redovisad som byggnader med lika utseende över hela området utan att dessa är ingående studerade och gestaltade.

Granskningsutlåtande

  • Del 1PDF Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakliga ämnesområden för inkomna synpunkter samt yttranden från myndigheter, statliga och kommunala instanser och politiska partier.
  • Del 2PDF Yttranden från sakägare och intresseföreningar samt samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer.
  • Del 3PDF Sammanfattning av föreslagna kompletteringar och justeringar av planhandlingarna som kommer att göras med anledning av inkomna yttranden. 

Planhandlingar

Utredningar

Möte under granskningstid 20 aug 2015

Samrådshandling

Material från samrådsmöte

Södra Stockevik friskvårdsanläggning

Nuläge

Mark-och miljödomstolen har upphävt Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Lysekils kommun kommer att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen senast 2017-07-24.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2016-03-31.
Meddelande om beslutet skickades till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Tiden för överklagande gick ut 2016-04-29.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Exark Arkitekter tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra Stockevik. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårdsanläggning med restaurang och hotell. I anslutning till friskvårdsanläggningen föreslås 14 annexbyggnader tillhörande anläggningens hotell. I den sydöstra delen av planområdet föreslås även 10­-13 bostadshus med helårsstandard.

Planhandlingar

Utredningar

Vägeröd garage

Nuläge

Planen är vilande.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för garage och bostad del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i Lysekils kommun har varit utsänt på samråd från 2011-10-27 till 2011-12-08. Planförslaget skickades till Länsstyrelsen, centrala organ, kommunala instanser och sakägare.  

Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare 20 st. garage utöver de befintliga, utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785 samt utföra en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137. Efter samrådsperioden har planarbetet varit vilande till sommaren 2016.

Planförslagets nuvarande syfte är att uppföra 12 st. garage utöver de befintliga. Utförande av lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137 är ej aktuellt inom detaljplanarbete. De synpunkter som kommit in under samrådstiden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Dokumentet innehåller också en sammanställning av de justeringar som föreslås innan granskningsskedet.

Planhandlingar

Samrådsredogörelse

Del av Grundsunds centrum, Lönndal 8:1

Nuläge

Planen är vilande.

Bakgrund

Ett förslag till ändring av detaljplan för del av Grundsunds Centrum och Folkets hus har varit ute för samråd under tiden 2015-05-27 till 2015-07-08.
Förslaget gör det möjligt att uppföra byggnader med två våningar och möjliggör för ett vandrarhem på ICA området.

Förslaget innefattade tidigare fastigheterna Lönndal 8:1, 3:2 och 3:3. Under maj 2015 uppgick Lönndal 3:2 i den angränsande fastigheten Lönndal 3:3.

Som en konsekvens av de inkomna yttrandena, främst gällande bergteknik och parkering för fastigheten Lönndal 8:1 (ICA delen), beslutade byggnadsnämnden att planområdet delas i två så att Lönndal 8:1 och Lönndal 3:3 behandlas var för sig i den fortsatta planprocessen.

Grundsunds hamn- och kanalområde

Nuläge

Arbetet med att ta fram programhandlingar för Grundsunds hamn- och kanalområde är vilande.

Bakgrund

Programmets syfte är att studera möjligheterna att, med hänsyn till kulturmiljön med mera, utveckla Grundsund. Detta innefattar bland annat att, utreda förutsättningarna för att uppföra nya sjöbodar och utöka antalet båtplatser, studera allmänhetens tillgänglighet inom samhället samt utforska alternativa användningsområden för samhällets gamla verksamhetslokaler.

Torvemyr etapp 2

Nuläge

Planarbete är vilande.

Bakgrund

Det planerade bostadsområdet kring Torvemyr ligger på en höjd i nordöstra delen av Grundsund i direkt anslutning till ett vackert naturområde och med gångavstånd till bad och småbåtshamn. Avståndet till Grundsunds centrum med mataffär samt låg- och mellanstadieskola är ca 0,5 km.

Området planeras för möjlighet till villor, parhus, radhus och flerbostadshus med möjlighet till uppemot 50 bostäder beroende på hur området exploateras. Några av tomterna ges även möjlighet till kompletterande verksamhetslokal. Området blir en andra etapp på den bostadsutbyggnad som påbörjats med Torvemyr etapp 1. Första etappen innefattade nio villatomter och är belägen nordväst om det aktuella planområdet.

I samband med detaljplanen kommer en ansökan om att upphäva delar av ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen, som utfärdades i byggnadsplanen från 1969, att sändas in till länsstyrelsen.

Planhandlingar

Utredningar

Stätten Gård, Evensås 1:6 m.fl.

Nuläge

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2017-05-30 till 2017-07-11. Alla samrådsyttranden redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse.

Ett uppdaterat planförslag kommer att skickas ut på granskning och allmänheten får återigen möjligheten att yttra sig.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 10 – 15 bostadstomter samt att höja exploateringsgraden för befintliga bostadshus inom planområdet. Planområdet kommer att anslutas till kommunens VA-nät vilket är en förutsättning för åretruntboende i området

Planhandlingar

Utredningar

Upphävande av förordnande enligt §113 BL

Samrådsredogörelse

Evensås 1:79

Nuläge

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2017-06-09 till 2017-07-21.

Vi kommer nu att samla och kommentera inkomna yttranden i en samrådsredogörelse, som sedan ska godkännas i byggnadsnämnden. Ett uppdaterat planförslag skickas därefter ut på granskning och allmänheten får återigen möjligheten att yttra sig.

Bakgrund

För fastigheten gäller en detaljplan från 60-talet som innehåller förhållandevis stora fastigheter men med små byggrätter. Planarbetets syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten och kunna bygga två nya bostadshus samt riva det befintliga.

Planhandlingar