Meny

Dela sidan på sociala medier

Lyse

Pågående detaljplaner

Norra Skalhamn

Nuläge


Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan. Detaljplaneförslaget är utställt från 27 april 2018 till och med 24 maj 2018 enligt 5 kap. 23 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostäder av helårsstandard inom en del av Lyse 1:2 och 1:57 som ligger ca 500 m nordost om Skalhamn. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Planförslaget översänds härmed för kännedom och eventuellt yttrande. Fastighetsägare som har hyresgäster ombeds underrätta dessa om planförslaget, då de inte får något eget meddelande om planarbetet.

Planhandlingarna finns även tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, öppettider vardagar kl. 09.00- 16.00. Ni som inte har tillgång till digitala handlingar ombeds kontakta planenheten.

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget?

Eventuella synpunkter på planförslaget önskar vi få skriftligt via mail, alternativt undertecknat via post senast 24 maj 2018. Obs! Glöm inte att skriva i yttrandet att det gäller detaljplan för Norra Skalhamn, del av Lyse 1:2 och 1:57 Dnr LKS 2011–000095 samt ert namn och er fastighetsbeteckning. Synpunkterna skickas till en av följande adresser:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
453 80 Lysekil

Eller e-post: registrator@lysekil.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av.
Rodrigo Baraona
Tel 0523 – 61 33 41,
epost: rodrigo.baraona@lysekil.se
 

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostäder inom del av fastigheten Lyse 1:2 och Lyse 1:57 i anslutning till samhället Skalhamn, Lysekils kommun. Planen föreslår sammanlagt drygt 30 enfamiljshus med möjlighet till inslag av gruppbyggda småhus, kedjehus eller radhus.

Planhandlingar

Utredningar

Sävens camping, Skalhamn

Bakgrund

På fastigheterna 1:3 och en arrenderad del av fastighet Lyse 1:27 står det ca 80 husvagnar, varav 75 är fasta platser och resterande fem hyrs ut säsongsvis. Sökande vill med en detaljplan få riktlinjer för husvagnarnas placering, grad av privatisering, samt i planen införa bygglovsbefriade åtgärder. På så vis slipper varje enskild vagn skicka in en egen ansökan om bygglov och alla får de samma förutsättningarna för uppställningsplats.