Invånare
Publicerad: 2014-05-09

Fast förbindelse över Gullmarsfjorden

Onsdagen 7 maj samlades ett femtiotal experter och beslutsfattare på Campus Väst i Lysekil för att diskutera möjligheterna att få till stånd en fast förbindelse över Gullmarsfjorden.

Till konferensen hade ledande tjänstemän och politiker från Lysekil, kringliggande kommuner, Kommunalförbundet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen och Trafikverket Region Väst bjudits in för att delta. Representanter från Statens Vegvesen (Norge), Trafikverkets centrala stab, VG-regionen, Västsvenska Handelskammaren samt svenska och norska konsulter med spetskompetens inom infrastruktur stod för presentationerna.

gruppfoto

Samtliga talare på konferensen

Det var föreningen Näringslivscentrum i Lysekil (NLC) som, med stöd av Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen, var värd för konferensen.

Infrastruktur viktigt för Lysekils framtid NLC:s uppfattning är att infrastrukturfrågan är den enskilt viktigaste frågan för Lysekils möjligheter att behålla och utveckla näringsliv och boende i kommunen. Om nuvarande färjeförbindelse ersätts med en fast förbindelse, förbättras Lysekils möjligheter att delta i regionens utveckling avsevärt och den allmänna tillbakagången i kommunen bryts. Företag i Lysekil skulle kunna rekrytera personal och kompetens på en större arbetsmarknad samtidigt som behoven av godstransporter tillgodoses på ett bättre sätt. För boende i Lysekil förkortas avstånd och tider för pendling påtagligt och möjligheterna att söka arbete på en större arbetsmarknad ökar avsevärt. Boende och verksamma i övriga regionen ges en bättre tillgänglighet till Lysekil, dess näringsliv, natur och kultur.

Nya möjliga lösningar Frågan om en fast förbindelse över Gullmarn är inte ny. Men den senaste norska teknikutvecklingen inom området flytande broar och den nya svenska lagstiftningen om infrastrukturavgifter (”bropeng”) öppnar nya möjligheter till lösningar.

I statens och regionens pågående planering för transportinfrastrukturen är en fast förbindelse över Gullmarn inte aktuell under perioden 2014-2025. Därmed saknas idag förutsättningar för finansiering och vidare planering av en förbindelse under konventionella former. Regeringen har dock öppnat upp för möjligheterna till avgiftsfinansierad infrastrukturutbyggnad på ett likande sätt som i Norge.

Tidigare har konventionella broar och tunnlar undersökts men ny teknik ger nu möjligheter att bygga flytande broar. Under dagen presenterade Statens Vegvesen, Multiconsult AS och Reinertsen AS visioner, idéer och erfarenheter kring genomförda och planerade projekt med flytande broar i Norge. WSP visade skisser på hur en flytande bro över Gullmarn skulle kunna se ut.

ideskiss

En av flera idéskisser på hur en eventuell flytbro över Gullmarn skulle kunna se ut

Deltagarna fick också höra om norsk forskning som visar att fasta förbindelser med förkortade restider har avsevärda positiva effekter för såväl den lokala som den regionala utvecklingen. Konsultföretaget Sweco, som analyserat de finansiella förutsättningarna, visade att en fast förbindelse skapar ett positivt samhällsekonomiskt resultat av en Gullmarsbro, vilket innebär att det finns goda förutsättningar för att arbeta vidare med frågan.

Fortsatt arbete Näringslivscentrum tar nu initiativet till ett fortsatt arbete med brofrågan tillsammans med övriga parter. Acceptansen av en broavgift och förfinade ekonomiska kalkyler är frågor som kommer att prioriteras i det arbetet. 

Äldre nyheter

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun